اسطوره در ذهن و زبان هر ملتی جای دارد و به شکل های مختلف به ظهور می رسد ، رویایی جمعی که به شکل باور در هر جامعه ای رواج می یابد و نهادینه می شود . عرصه رمان مناسب ترین عرصه برای ظهور اسطوره است ، به همین دلیل ، می توان به رمان از نگاه اسطوره ها نیز پرداخت . در این رساله به نماد شناسی اسطوره های آثار داستانی محمد محمدعلی ( م . 1327 ) پرداخته می شود . محمد علی از داستان نویسانی است که به طور اخص به اسطوره گرایش دارد او درقالب داستان هایش ، به ویژه در « سه گانه روز اول عشق » (آدم و حوا ،مشی و مشیانه و جمشید و جمک ) اسطوره های ایرانی را به تصویر می کشد . او سعی می کند برای کسب هویت ملی و پیوند گذشته به زمان حال ، نیاز به احیای اسطوره را به عنوان زیربنای محتوایی هر اندیشه و هنری به همه یادآوری کند و خود در این راه گام های بلندی بر می دارد .
کد نوشتار : 260218