جنگ جهانی اول نقش مهمی در تاریخ ایران و از وقایع سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر کشورمان است. برای روشن‌ شدن زوایای تاریخ کشور ناگزیر از بذل توجه به تواریخ محلی و منطقه‌ای هستیم. در این پایان‌نامه با روشی توصیفی – تحلیلی به بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همدان از جنگ جهانی اول تا کودتای 1299ش ( 1338 – 1333ق / 1919 – 1914م ) می‌پردازیم. همچنین سعی بر این شده است که نگاهی به اوضاع و شرایط این خطه از کشورمان بین سال‌های 1910م تا 1920م داشته باشیم. جنگ جهانی اول شرایط نامساعدی برای مردم این منطقه پدید آورد و باعث شد تا تأثیر روانی نامطلوب، خسارت فراوان مالی و جانی و در کل خاطره تلخی برای مردم این سامان بر‌جای بماند. در این پژوهش سعی بر این شده است که تأثیرات جنگ جهانی اول بر دیار همدان، مقاومت‌ها، بیگانه‌ستیزی‌ها، اقدامات و مبارزات مردم علیه بیگانگان، نقش خوانین و ملاکین در طی این دوره، نقش روحانیون، مشروطه‌طلبان، روشنفکران، فرهنگیان و آزادی‌خواهان بعد از مشروطیت و در زمان جنگ در دفاع از مردم و مبارزه با دول متخاصم، ظلم و ستم‌ کشورهای روس و انگلیس در نابسامانی اوضاع منطقه و به‌وجود آوردن قحطی که باعث مرگ بسیاری از مردم این سامان گشت، و حوادثی که بر مردم و منطقه رفته است را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
کد نوشتار : 243386