یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ریاضی دانش آموزان، دانش ریاضی آنها است . تقسیم بندی دانش ریاضی مانند بسیاری از مباحث دیگر آموزش ریاضی در سال های اخیر تکامل یافته و دستخوش تغییراتی گشتهو در اکثر مدلهای تقسیم بندی دانش ریاضی بر اساس نوع به دانش رویه ای در مقابل دانش مفهومی دسته بندی شده و در مورد رابطه ی بین این دو دانش نیز دیدگاههای متفاوتی همچون دیدگاه برهمکنشی پویا، دیدگاه تکوینی و دیدگاه رفت و برگشتی مطرح شده اند. در این پژوهش نحوه ارائه ی مطالب از لحاظ مفهومی و رویه ای در کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان قبل از تغییر سال چاپ و بعد از تغییر سال چاپ، از دیدگاه دبیران با استفاده از روش مصاحبه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کتاب چاپ 1387 مطالب را به صورت مفهومی همراه با برقراری ارتباطات بین مفاهیم ارائه کرده، در حالی که در کتاب چاپ 1370مطالب با ارائه ی رویه ای شروع شده است. درکتاب های قبل از تغییر بیشتر بر اساس دیدگاه«اول رویه » و کتابهای بعد از تغییر بیشتر بر اساس «دیدگاه اول مفهوم» طراحی شده اند. همچنین بدلیل اینکه قسمت مثلثات در کتاب جدید نسبت به کتاب قدیم تغییر چشمگیرتری داشت تمرین های این دو کتاب نیز از دیدگاه دبیران مورد مقایسه قرار گرفتند و نتایج نشان دهنده ی این است که تمرین ها در کتاب قدیم بیشتر به صورت رویه ای و با حفظ کردن فرمولهای مربوط به مثلثات می توان آنها را جواب داد ولی در کتاب جدید تمرین ها بیشر به صورت مساله و به شکل کاربردی ارائه شده اند که دانش آموزان برای حل آن مسائل نیاز به دانش مفهومی دارند .
کد نوشتار : 261987