ضرورت توجه به آموزش نانو فناوری در دوره کارشناسی به دلیل رشد روزافزون این فناوری و کاربردهای گوناگون آن در تمامی زمینه های زندگی انسان، اجتناب ناپذیر است. در این راستا پژوهش حاضر به طراحی اهداف و محتوای آموزشی برنامه درسی نانو فناوری برای دوره کارشناسی شیمی و فیزیک دانشگاهها می پردازد. نوع تحقیق، کاربردی، توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در حوزه نانوفناوری در سال تحصیلی 91-1390می باشد که 200 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته که شامل 12 هدف 115 محتوا و 30 معیار انتخاب محتوا بود روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحبنظران بر اساس یک معیار از پیش تعیین شده که توانایی دریافت نگرش صاحبنظران را به شکل پاسخ به کیفیت هر سوال طراحی شده بود دریافت گردید بر این اساس سوالاتی که از حد متوسط به بالا بود حفظ گردید و سوالات زیر متوسط حذف شدند. در پایان ده هدف، 103 محتوا و 25 معیار انتخاب محتوا به عنوان سوالات اصلی پرسشنامه استخراج گردید. پایایی پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آلفای کرونباخ0/982 بدست آمد که بیانگر پایایی خیلی خوب آن می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمونهای f و t تک نمونه ای و ANOVA استفاده گردید. نتایج تحقیق، حاکی از مهم و ضروری بودن اهداف از جمله نانو مواد و خواص آنها، دسته بندی نانو مواد، نانوساختارهای کربنی و نیز انطباق محتواهای پیشنهادی برای هر فصل، با هدف آن فصل، همچنین همخوانی آنها با معیارهای انتخاب محتوا از جمله تناسب محتوا با علایق دانشجویان، تناسب محتوا با پیشینه اطلاعاتی دانشجویان می باشد. قابل ذکر است که ضریب همبستگی آراء و نظرات کلیه پرسش شوندگان در سطح 95% محاسبه گردید. یعنی اینکه در مورد اهمیت و ضرورت اهداف طراحی شده و همخوانی محتواهای پیشنهادی با میانگین معیارهای انتخاب محتوا، تفاوت معنی داری وجود ندارد اما در مورد میزان انطباق محتواها با عناوین فصول یا اهداف، تفاوت معنی دار می باشد.
کد نوشتار : 225011