هدف ازتحقیق حاضر تبیین رابطه سبک های رهبری و توانمندسازی با تعهد سازمانی کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 103 نفر از کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشدکه با استفاده از سرشماری، تمامی آنها انتخاب شدند . جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسش نامه تعهدسازمانی استیرز و پورتر (1974) رهبری چند عاملی بس )1985 (و توانمند سازی اسپیرتزر )1995 (استفاده گردید . جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که رابطه معناداری بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی وجود دارد. بین ابعاد توانمند سازی با تعهد سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد. از بین سبک های رهبری تعاملی و تحول آفرین، سبک رهبری تحول آفرین می‌تواند تعهد سازمانی را پیش‌بینی نماید از بین ابعاد توانمندسازی، معنی دار بودن و اعتماد قادر به پیش بینی تعهد سازمانی هستند، همچنین سبک های رهبری قادر به پیش بینی تعهدسازمانی نیست و توانمندسازی می تواند تعهد سازمانی را پیش‌بینی نماید .
کد نوشتار : 236180