هدف اصلی این پژوهش ، بررسی رابطه معنویت و تاب آوری با اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است، جامعه ی آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام تشکیل دادند.حجم نمونه 350 دانشجوی دختر و پسر بود که به روش خوشه ای-چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزارهای به کار گرفته شده شامل مقیاس سنجش معنویت هال و ادواردز، مقیاس سنجش تاب آوری کانر و دیویدسون، مقیاس اضطراب بک و فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک، بود. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون همزمان،همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل صورت گرفت.نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن بود که معنویت و تاب آوری می توانند اضطراب و افسردگی را پیش بینی کنند، ارتقاء میزان معنویت و تاب آوری با پیامدهای مطلوبی مانند کاهش اضطراب و افسردگی همراه است،که به ارتقاء سلامت روان می انجامد. بین معنویت و افسردگی رابطه معنی دار منفی وجود دارد و همچنین بین معنویت و اضطراب نیز رابطه منفی وجود دارد .در بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی نشان داده شدکه بین این دو متغیر رابطه منفی معنا دار وجود دارد و بین تاب آوری و اضطراب نیز رابطه منفی وجود دارد.در بررسی تفاوت میزان معنویت در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری دیده شد ولی تفاوت معناداری بین دختران و پسران از نظر میزان تاب آوری ، اضطراب و افسردگی یافت نشد.
کد نوشتار : 226537