پدیده اعتیاد در جهان امروز از مسایل مهم اجتماعی است که در بیشتر کشورها نسل جوان و نوجوان جامعه با آن روبرو است. آن چه مسلم است دلایل اعتیاد نوجوانان بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و کشوری به کشور دیگر تفاوت میکند. آن چه که تقریباً به صورت همگانی در بین نوجوانان بیشتر دیده میشود، اولین تجربه مصرف موادمخدر به صورت تفریحی یا به منظور برطرف کردن اضطراب و افسردگی است. علل و عوامل گوناگونی در گرایش نوجوانان به این پدیده شوم دخالت دارند که بعضی از آنها مربوط به تربت و فرهنگ خانواده است. مهمترین مؤلفههای گرایش نوجوانان به مواد مخدر و اعتیاد در نهاد خانواده عبارتند از: عدم شناخت و آگاهی خانواده، آشفتگی و نابسامانی کانون خانواده، فقر و تبعيض ناروا را می‌توان نام برد. مطالعات متعددی که در خصوص سبب‌شناسی اعتیاد به عمل آمده يكي ديگر از دلايل دوستان ناباب بوده است. که محققان مختلفی بر آن صحه گذاشتهاند. همچنین موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محل سکونت نیز از عوامل تأثیرگذار بر اعتیاد نوجوانان به شمار میآید. لذا مجموعهی این عوامل متأسفانه از نوجوان سالم فردی معتاد و وابسته به مواد مخدر میسازد. اغلب نوجوانان معتاد ناگزیرند زندگی خود را از راههای نادرست از قبيل سرقت، تجاوز به عنف، قتل، فحشا و فروش موادمخدر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در جامعه کمک میکند. در تحقيق ميداني اين پژوهش نتايجي كه از طريق تهيه و توزيع پرسشنامه ميان نوجوانان زنداني واقع در كانون اصلاح و تربيت بوشهر و پس از تجزيه و تحليل داده‌ها بدست آمده، عبارتست از: عدم نظارت والدين بر رفتار آن‌ها، نابساماني و از هم‌گسيختگي خانواده، فقر و اوضاع نابساماني اقتصادي، عدم آگاهي و شناخت نوجوانان از مضرات مواد مخدر و همچنين دسترسي آسان به اين مواد. از ديگر نتايج اين تحقيق ميداني، ضعف بُعد فرهنگي در خانواده اين گروه از نوجوانان بوشهر و همچنين پايين بودن سطح تحصيلات عالي از جمله مواردي بوده كه گرايش به اعتياد را در بين نوجوانان بيشتر نشان مي‌دهد. بنابراین لازم است که همه دستاندرکاران و مسؤولین جامعه و خانوادهها برای جلوگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و اعتیاد، راهبردها و راهکارهایی عملی در محیط خانواده و جامعه در دستور کار خود قرار دهند تا شاید بتوان راهكاري براي نجات نسل نوجوان را از دام این دیو سیاه فراهم نمود.
کد نوشتار : 243479