موضوع این پژوهش بررسی شاخص‌های تعیین کننده‌ی رضایت اسکی‌بازان و تمایل به بازگشت است و پیست اسکی دیزین به منظور انجام مطالعه‌ی موردی انتخاب شده است. این پژوهش به سه سوال پاسخ خواهد گفت و هدف تحقیق مشخص کردن شاخص‌های اصلی تعیین کننده‌ی رضایت گردشگرانی است که به منظور انجام ورزش اسکی سفر می‌کنند. روش انجام تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه‌ی آماری اسکی‌بازانی هستند که در فاصله‌ی زمانی آذرماه سال 1390 تا اردیبهشت 1391 از پیست دیزین استفاده کرده-اند. جهت دستیابی به اهداف تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بین 384 نفر اعضای نمونه توزیع شده است. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS نسخه‌ی شانزدهم استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص رضایت از اجزا مهم-ترین پیش‌بین رضایت کلی است. و از بین مولفه‌هایی که برای این شاخص در نظر گرفته شده بود "خدمات ارائه شده در پیست" و "ارائه اطلاعات صحیح مربوط به اسکی" مهم‌ترین پیش‌بین‌های رضایت کلی مشتری بوده‌اند.به علاوه رابطه بین وضعیت اقتصادی مشتریان و رضایت کلی با تمایل به بازگشت نیز بررسی شده است. و نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه معنادار بین رضایت کلی و وضعیت اقتصادی با تمایل به بازگشت می باشد.
کد نوشتار : 203708