موضوع مورد بررسی در این پژوهش سلطنت های متقارن و متناوب در سلسله اشکانی است.سلطنت های متقارن؛منظور از این واژه سلطنت چند شاه با یکدیگر و منظور از سلطنت های متناوب:سلطنت شاهانی است که مدتی از سلطنت فاصله گرفته و دوباره به سلطنت باز می گردند این شاهان به طور کل خود را شاهنشاه می نامند و بر روی سکه های این شاهان واژه شاهنشاه دیده می شود.در چهار دلیل کلی علل به وجود آمدن این نوع سلطنت ها که در پایان نیز منجر به انحطاط سلسله اشکانی و همچنین باعث روی کار آمدن سلسله ساسانی می شوند را می توان این عوامل دانست:1-ضعف در قدرت شاه و دخالت بیگانگان و قوم مادر(پارت)2-اداره کشور به صورت ملوک الطوایف3-نداشتن دین واحد و سیاست تسلمح وتساهل و نارضایتی مغان4-مجلس مهستان،مجلس بزرگان و خاندان های ذی نفوذ است این چهار دلیل بخش های جزئی تری را در زیر مجموعه خود قرار می دهند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
کد نوشتار : 255836