از ديدگاه استراتژيك امروزه از سرمايه فكري به منظور خلق و افزايش ارزش سازماني استفاده مي شود و موفقيت يك سازمان به توانايي اش در مديريت اين منابع كمياب بستگي دارد. در اين پژوهش عناصر و مؤلفه هاي سرمايه فكري تحت عنوان سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، و سرمايه رابطه اي در نظر گرفته شده و به عنوان متغيرهاي مستقل مي باشند همچنين كارآفريني سازماني نيز متغير وابسته در نظر گرفته شده است. روش تحقيق از نظر روش انجام از نوع توصيفي– همبستگي مي باشد. تعداد 107 نفر از مديران و كارشناسان جامعه آماري از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك انتخاب و پرسشنامه كه حاوي 40 سوال بود در اختيار آنها قرار گرفت.پس از جمع آوري پرسشنامه هاي مذكور نتايج تجزيه و تحليل گرديد و در نهايت روابط بين شاخصهاي سرمايه فكري spss حاصله با نرم افزار تاييد و مشخص شد سرمايه ساختاري ، رابطه اي و انساني بر كارآفريني سازماني رابطه مستقيم و معناداري دارد. در اين بين، بيشترين همبستگي ها در مورد رابطه سرمايه انساني با كارآفريني و سپس همبستگي رابطه سرمايه ساختاري با كارآفريني سازماني (P≤ و 0.01 r= سازماني ( 0.803 و r= و در نهايت همبستگي سرمايه رابطه اي با كارآفريني سازماني ( 0.581 (P≤ و 0.01 r=0.754) بدست آمد. بعبارت ديگر نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشان مي دهد ميان (P≤0.01 اجزاي سرمايه فكري وكارآفريني سازماني، رابطه مثبت، مستقيم و معناداري وجود دارد.
کد نوشتار : 214448