مسئله‌ی کارکرد در ظروف سفالین، بی هیچ واسطه‌ای قابل مشاهده است. ارتباط اساسی میان فرمِ ظروف و کارکرد آنها، مبین عینی این موضوع می‌باشد. علی‌رغم تعاریف و رویکردهای متعدد و متفاوت به هنر اسلامی و همچنین اهمیتِ پرداختن به موضوع کارکردِ سودمند در آثار اسلامی، کمتر با تعاریفی مواجهیم که به این وجه عینیِ آثار رغبت نشان دهند. به همین دلیل با مطالعه‌ی نقد ساختارشکنی که بر مبنای شناسایی وجوه وابسته به امور متافیزیکی در یک موضوع و بی‌اعتبار نمودن آنها در جهت به تعادل رساندن ساختار، استوار است، سعی خواهد شد تا وجه کارکرد ظروف سفالین سلب شود. لذا با توجه به اثر محور بودن پروژه‌ی حاضر، سعی می‌شود تا واسازیِ کارکرد از ظروف سفالین از طریق تغییر در فرم ظروف و برخی دیگر از ویژگی‌های بصری آنها، به این دلیل که نمودِ آن عینی و قابل مشاهده است، انجام گیرد.
کد نوشتار : 239249