هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جوّ مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر یزد در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان یزد می‌باشد، که از این تعداد 387 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از پرسش‌نامه جامع جوّ مدرسه جهت ارزیابی جوّ مدرسه و از پرسش‌نامه زورگویی/ قربانی الویوس برای ارزیابی زورگویی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون‌t برای دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان زورگویی در دبیرستا‌ن‌های شهر یزد، 17/1%، قربانی 25/3% و زورگو/ قربانی 6/9% می‌باشد. همچنین، آشکار شد که جوّ مدرسه در ارتباط منفی معنادار با زورگویی و قربانی‌شدن می‌باشد، و جوّ مدارس دخترانه مثبت‌تر از مدارس پسرانه گزارش شد. یافته‌های این پژوهش، نشان داد که تفاوت معناداری بین جوّ مدرسه در پایه‌های دوم و سوم وجود دارد. در بین دانش‌آموزان، دانش‌آموزان پسر بیشتر از دانش‌آموزان دختر مشغول رفتار زورگویی بودند، و میزان قربانی‌شدن پسران هم بیشتر از دختران بود. علاوه بر این، بین رفتار قربانی شدن دانش‌آموزان ناحیه 1 و 2 تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، گزارش شد که جوّ مدرسه در ارتباط معنادار با پیشرفت تحصیلی نمی‌باشد، در حالی‌که زورگویی در ارتباط منفی معناداری با پیشرفت تحصیلی است. پیشرفت تحصیلی دختران هم بیشتر از پیشرفت تحصیلی پسران گزارش شد.
کد نوشتار : 235000