در سال‌های اخیر مسئله‌ی پایداری ولتاژ به دلایل زیادی از جمله رشد سریع بار و محدودیت‌های اقتصادی و زیست محیطی به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بهره‌برداران سیستم تبدیل شده است. از یک طرف به دلیل مسائل اقتصادی، باید بیشترین استفاده از ظرفیت خطوط انتقال صورت پذیرد؛ و از طرف دیگر با توجه به خطر ناپایداری، باید یک حاشیه‌ی امنیت مناسب تا نقطه‌ی ناپایداری وجود داشته باشد. در این پروژه الگوریتمی جهت ارزیابی و بهبود بهنگام پایداری ولتاژ با استفاده از شبکه‌های عصبی ارائه می‌شود. به صورت کلی الگوریتم به دو بخش نابهنگام و بهنگام تقسیم می‌شود. ابتدا ارزیابی پایداری ولتاژ برای حالت‌های کاری مختلف به صورت نا‌بهنگام انجام می‌شود. جهت ارزیابی پایداری از شاخص حد امنیت ولتاژ استفاده شده و نقاط کار بدست آمده با توجه به دستورالعمل WSCC به دو دسته‌ی ایمن و غیر ایمن تقسیم‌بندی می‌شوند. سپس با تغییر الگوی تولیدی ژنراتورها و در صورت لزوم حذف بار با استفاده از روش آنالیز حساسیت، حاشیه امنیت ولتاژ نقاط کاری که برچسب غیر ایمن خورده‌اند به مرز ایمن برگردانده می‌شوند. در ادامه مقادیر محاسبه شده برای ولتاژ باس‌ها، جریان خطوط و توان تولیدی ژنراتورها در نقاط کار مختلف به همراه عملیات کنترلی و پیشگیرانه‌ی لازم جهت برگرداندن حاشیه امنیت ولتاژِ نقاط کار غیر ایمن به مرز ایمن، بانک داده را تشکیل می‌دهد. سپس شبکه عصبی بر روی بانک داده بدست آمده آموزش داده می‌شود. با استفاده از شبکه عصبی به عنوان تخمین‌گر عملیات کنترلی و پیشگیرانه لازم، در واقع این شبکه جایگزین محاسبات سنگین، تکراری و غیر‌خطی روش آنالیز حساسیت می‌شود. محاسبه تغییرات لازم با استفاده از روش آنالیز حساسیت فرایندی زمان‌بر بوده و محاسبه آن به صورت بهنگام در سیستم‌های قدرت بزرگ امکان‌پذیر نیست. شبکه عصبی با ایجاد نگاشتی مناسب مابین ورودی‌ها و خروجی از فرایند تکراری محاسبات سنگین عددی جلوگیری می‌کند. در مرحله بهنگام با توجه به اطلاعاتی که توسط واحدهای اندازه-گیری فازور بدست می‌آید، شبکه‌ی عصبی عملیات کنترلی لازم جهت برگرداندن شبکه به وضعیت مناسب ولتاژی را تخمین می‌زند. در این راستا فرض می‌شود که اطلاعات ورودی مورد نیاز شبکه‌ی عصبی به منظور اجرای الگوریتم مورد نظر با دقت و سرعت لازم توسط واحدهای اندازه‌گیری فازور ( PMUs) در دسترس می‌باشد. این واحدها با در اختیار قرار دادن هم‌زمان فازورهای شبکه، رویت-پذیری بهنگام سیستم را امکان‌پذیر می‌کنند. در انتها نیز طرح ارائه شده جهت بهبود حاشیه امنیت ولتاژ بر روی شبکه 39 باسه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
کد نوشتار : 242313