« مدیریت بحران » را مى توان فرایندى براى رویارویى با وضعیت دشوار نام بردکه همه برنامه ریزى ها، سازماندهى هاو کنترل هاى گروهى از عملیات با کنش و واکنش متقابل رابسیج نموده و براى تصمیم گیرى مناسب در اختیارمدیرانى که باید سریع ولى بدون شتابزدگى اقدام نمایند، مى گذارد. مهمترین ابزار مدیریت بحران در عصر کنونی، « وسایل ارتباط جمعی » است. امروزه کمتر بحران سیاسی وجود دارد که رسانه‌ها در ایجاد یا کنترل آن نقش نداشته باشند. مدیریت بحران شامل سه مرحله زمانی است : 1- قبل از بحران 2- در حین بحران 3- پس از بحران. در پژوهش حاضر که مطالعه ای کیفی است، تلاش شده، به روش دلفی، دیدگاه کارشناسان و متخصصان درباره نقش صدا وسیما در زمینه روشنگری، آرام سازی، شفاف سازی و کنترل بحران سیاسی، پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری خرداد هشتاد و هشت مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه های کارشناسان شرکت کننده در این پژوهش که متشکل از دو گروه مدیران اجرایی سازمان صدا و سیما و همچنین استادان دانشگاهی آشنا به حوزه رسانه و ارتباطات است، از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است . در نهایت اهداف تحقیق که همان ارزیابی نحوه عملکرد رسانه ملی در مدیریت بحران پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری است ، استخراج شده است . یافته های این بررسی نشان می دهد که سازمان صدا و سیما در مدیریت بحران بعد از انتخابات، گرچه با برخی ضعف ها و کاستی ها مواجه بوده، اما در مجموع عملکرد موفقی داشته و نقش اساسی و مهمی در کنترل و مهار بحران ایفا نموده است. صدا و سیما می تواند بعنوان یک سازمان رسانه ای در عرصه های مهم و حساس خصوصا، شرایط بحرانی با کنترل و مدیریت بحران، عملکرد مناسبی داشته باشد.
کد نوشتار : 203294