در این تحقیق، اثرات فیتوشیمیایی گیاه اشنان (.(Seidlitzia rosmarinus از منطقه دوراهی زابل، در استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، مطالعه بر روی ساپونین ها انجام شد و مقدار کف موجود در گیاه اندازه گیری گردید. سپس دو روش معمولی استخراج ساپونین ها مورد بررسی قرار گرفت و درصد محصول و مقدار ساپونین به روش وزنی تعیین شد. ساپونین های استخراج شده در هر دو روش توسط کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) مورد بررسی قرار گرفتند. فعالیت آنتی اکسیدانی این گیاه توسط دو روش DPPH و FPAP اندازه گیری شد و مشخص گردید که در مقایسه با آنتی اکسیدان های سنتزی مانند BHT، این گیاه فعالیت آنتی اکسیدانی قویتری از خود نشان می دهد. علاوه بر این، عناصر معدنی در گیاه مانند کلسیم، پتاسیم، سدیم، منیزیم، آهن، منگنز، کادمیم، سرب، کروم و مس توسط دستگاه جذب اتمی شعله ای به روش خاکسترسازی خشک تعیین شد. سدیم در این گیاه بیشترین میزان (69/28) را در بین عناصر به خود اختصاص داد. در پایان اثرات ضدمیکروبی عصاره های مختلف گیاه در برابر میکروارگانیسم ها به روش انتشار دیسک بررسی و قطر هاله های عدم رشد برای هر عصاره تعیین شد.
کد نوشتار : 209843