هدف پژوهش بررسی معیارها و دستورالعمل‌های نشر مقالات در نشریات معتبر علوم انسانی فارسی، و ارائه مجموعه‌‌ای از دستورالعمل‌های مناسب در جهت دستیابی به چارچوبی مناسب برای قواعد نشر در نشریات داخلی است.این بررسی از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شده است.از بررسی دستورالعمل‌های نشر مقالات یافته‌های زیر بدست آمد: از 273 نشریه مورد پژوهش، بترتیب 47/25% و 97/82% از نشریات به مقوله عنوان و چکیده به زبان فارسی بیش از عنوان و چکیده به زبان انگلیسی پرداخته‌اند. در اکثر نشریات(07/97%) کلیدواژه‌ها توسط نویسنده‌ به مقالات اختصاص می‌یابد و تنها در 2/93% نشریات کنترل واژگان صورت می‌گیرد. 88/29% نشریات در دستوالعمل‌های نشر مقالات خود به شیوه استنادی خاصی اشاره نکرده‌اند و تنها 11/71% نشریات سبک استنادی خود را (ای.پی.ای. یا ونکوور) اعلام کرده‌اند، همچنین می‌توان گفت همه نشریات(17/98%) خواستار ارائه اطلاعات کامل درباره نویسنده(ها) هستند. رویه داوری مقالات در 50/99% نشریات بیان شده است و بقیه درباره داوری مقالات اطلاعاتی ذکر نکرده‌اند. در 37/73% نشریات علاوه بر روش‌های پست سنتی و ایمیل، از نرم‌افزارهای مدیریت نشریات ادواری جهت دریافت مقالات استفاده می‌کنند. نتیجه‌گیری: در تمام نشریات به صفحه آرایی و تنظیم ظاهری مقاله بیش از ساختار نگارش مقاله علمی پرداخته شده است. دستورالعمل‌های نشر مقالات بیشتر به مولفه‌های عنوان، چکیده، کلیدواژه، شیوه استناد به منابع، اطلاعات نویسنده، و شیوه ارسال مقالات پرداخته‌اند، بدون آن که اطلاعات مناسب و جامعی درباره هریک بیان شود. بطور کلی نشریات مورد پژوهش، از نظر همه عناصر بررسی شده در وضعیت مطلوبی نیستند و عدم ارائه اطلاعات لازم و کافی در ساختاری غیرمنطقی و نامناسب در دستورالعمل‌های نشر مقالات به وضوح قابل رویت است، لیکن این مسئله به معنای ضعف در کیفیت و محتوای مقالات منتشر شده توسط نشریات نیست.
کد نوشتار : 211195