جهان، با ورود به عصر رسانه‏ها و شکل‏گیرى جامعه اطلاعاتى، دوران جدیدى را آغاز کرده است. درنظام نوین جهانى‏، ما در عصر رسانه ها زندگی می کنیم؛ عصری که در آن رسانه های گروهی جزء جدایی ناپذیر زندگی ما هستند. در این میان رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی مجازی توانسته اند با تغییر فرهنگ و ظهور فرهنگی مدرن، هویت افراد را تحت تاثیر و دگرگونی قرار دهند. حال، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا چگونگی بازنمایی هویت مجازی کاربران فیس بوک «مطالعه موردی دانشجویان شهر تهران» مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر با استفاده از روش "تحلیل محتوا" انجام شده است. برای این پژوهش یک دستورالعمل کدگذاری شده متشکل از 20 متغیر (مقوله) تنظیم شده است. به این ترتیب هر پروفایل از 20 جنبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طی این پژوهش 384 پروفایل دانشجویان شهر تهران کاربر فیس بوک با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد، میان متغیرهای جنسیت و متغیرهای ارائه اطلاعات تحصیلی و اطلاعات تاریخ تولد در شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک)، محتوای بخش درباره ی من و محتوای عکس های بارگذاری شده در پروفایل کاربران رابطه وجود دارد. همچنین میان متغیرهای وضعیت تاهل و متغیرهای محتوای بخش درباره ی من، تعداد و محتوای عکس های بارگذاری شده و رعایت حجاب اسلامی در عکس های بارگذاری شده رابطه وجود دارد. نتایج آمارهای به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که بازنمایی هویت مجازی به تفکیک دو متغیر جنس و وضعیت تاهل متفاوت است.
کد نوشتار : 258572