آلودگی‌های نفتی از پی‌آمدهای اجتناب ناپذیر استفاده از منابع نفتی است. در پژوهش حاضر جهت دست‌یابی به باکتری‌های تجزیه کننده نفت سه نمونه خاک و دو نمونه آب آلوده به ترکیبات نفتی و همچنین یک نمونه نفت خام از پالایشگاه بندرعباس جمع‌آوری شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده در محیط عمومی LB کشت و از باکتری‌های رشد کرده سریال رقت تهیه و 25 باکتری جداسازی شد. باکتری‌های جداسازی شده در محیط‌های حداقل تغییر یافته SSM که به جای منابع کربن، گوگرد و نیتروژن آن نفت سفید جایگزین شده بود کشت شدند. نتایج نشان دادند هیچکدام از باکتری‌های توانایی استفاده از نفت سفید به عنوان منبع نیتروژن را نداشتند. از بین باکتری‌هایی که قادر به استفاده از نفت سفید به عنوان منبع گوگرد و کربن بودند 3 باکتری برای کروماتوکرافی گازی انتخاب شد. نتایج کروماتوگرافی، نتایج رشد باکتری‌ها در محیط تغییر یافته را تایید کرد و اثبات شد که این باکتری‌ها توانایی استفاده از ترکیبات گوگردی و کربنی نفت سفید را دارا می‌باشند. در نهایت با استفاده از کیت شناسایی باکتری API 20 E و توالی‌یابی ژن 16S rDNA مشخص شد که از مجموع باکتری‌های جداسازی شده، باکتری Enterobacter hormaechei توانسته نزدیک به 50 درصد از هیدروکربن نفت سفید را طی مدت 7 روز تجزیه کند که می‌توان آن را به عنوان یک نامزد مناسب جهت زیست‌پالایی معرفی کرد.
کد نوشتار : 209043