نهضت عاشورا در زمره ی مخاصمات و فی الواقع غزوات صدر اسلام است که خصوصیات منحصر به فرد آن سبب تمایز آن با سایر جنگ های تاریخ بشری شده است که همه ساله در سال روز این واقعه، صدها میلیون مسلمان و غیرمسلمان با یادآوری و شبیه سازی این حادثه ی عظیم به عزاداری و سوگواری می پردازند و این مراسم، عظیم ترین تظاهرات بین المللی بدون فراخوان و اعلام حمایت و هم بستگی تاریخ بشری است که در تقویم سیاسی-مذهبی جهان ثبت شده است. در این تحقیق سعی شده، ابتدا واژه ها و مفاهیم بنیادین از قبیل، جنگ و صلح، حقوق جنگ، حقوق بشردوستانه و . . . که نقش مهمی در فهم و درک موضوع مورد بحث دارند، مطرح و مورد بررسی قرار گیرند. و ضمن بیان اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه و سیر تدوین و توسعه آن، این اصول در حقوق بین الملل اسلام مورد بحث قرار گرفته و کاربرد آن ها در جنگ های صدر اسلام بررسی گردد. سپس با تحلیل سیاسی و تاریخی نهضت عاشورا و تأثیر قیام امام حسین(ع) بر اندیشه ی متفکران جهان و نهضت های آینده ضمن تشریح اصول و قواعد بشردوستانه ی بین المللی و حقوق بین الملل اسلام، عدم رعایت و نقض این اصول در نهضت عاشورا تشریح می گردد. نقض حقوق بشردوستانه در خلال یکی از مهم ترین جنگ ها و مخاصمات مسلحانه ی تاریخ بشری و از نوع اسلامی و مقایسه ی آن با سایر مخاصمات از این دست‏، ضرورتی بس انکارناپذیر در حقوق بین الملل اسلامی می باشد.
کد نوشتار : 243516