شناخت مزیت رقابتی به عنوان چالشی مداوم برای تصمیم گیرندگان مطرح می باشد،از دیدگاه تاریخی مزیت رقابتی به عنوان موضوعی موقعیتی انگاشته می شد،زمانی که شرکتها در فضایی رقابتی قرار گرفته اند و سهم بازاری را ساخته و از ان دفاع می کنند. مبانی تئوریک تحقیق حاضر بر اساس سه نگرش موجود در رابطه با منشا مزیت رقابتی می باشد که عبارتند از:رویکرد ساختار صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع و نگرش رابطه ای،که محور اصلی و تکیه تحقیق بر رویکرد منبع محور می باشد.در این راستا با توجه به نقش منابع نامحسوس سازمان در کسب برتری و سرامدی،از مولفه های تشکیل دهنده فرهنگ سازمان،اخلاق کاری به عنوان منبع کسب مزیت رقابتی و در قالب چارچوب VRIO مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از امار توصیفی و شاخصهای مرکزی و ازمون فرض میانگین جامعه انجام پذیرفته است.نتایج حاصل از بررسی فرضیات مطرح شده در نمونه انتخابی بیانگر این می باشند که اصول اخلاق کاری شرکت سهامی بیمه ایران شهر رشت در هر چهار بعد ارزشمندی،کمیابی،تقلیدپذیری و حمایت سازمانی حایز امتیاز بالاتر از حد میانگین گردیده است و لذا می تواند به عنوان منبع کسب مزیت رقابتی پایدار مطرح باشد،بررسی فرضیات در سطح جامعه با استفاده از ازمون فرض میانگین انجام پذیرفته است که نتایج حاصل بیانگر قابل تعمیم پذیر بودن نتایج حاصله از نمونه انتخابی در سطح جامعه می باشد .
کد نوشتار : 205557