در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مدیر حمایتی وغیر حمایتی وفرهنگ سازمانی بارضایت شغلی پرستاران بیمارستان خلیج فارس بندر عباس پرداخته شده است.جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر پرستار بود که به روش سرشماری گزینش شدند .ابزار تحقیق نیز شامل پرسشنامه های رفتار مدیر حمایتی وغیر حمایتی توسط جنیفر رونی وبنجامین گوتلیب(2007) ، فرهنگ سازمانی هافستد(1984)ورضایت شغلی اسمیت ،کندال وهیالین(1969) بوده است.روش تحقیق از نوع همبستگی است نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/. نشان داد که بین مدیریت حمایتی وفرهنگ سازمانی بارضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین متغیر مدیریت غیر حمایتی ورضایت شغلی رابطه منفی ومعنادار وجود دارد. بین رفتار مدیر حمایتی با مولفه های رضایت شغلی پرستاران در بین مولفه های ماهیت کار،سرپرستان،همکاران وفرصت های رشد رابطه مثبت معناداروجوددارد و بین متغیررفتار مدیر غیرحمایتی بارضایت شغلی پرستاران در بین مولفه های سرپرستان ،همکاران وفرصتهای رشدرابطه منفی ومعناداروجود دارد.همچنین بین مولفه فاصله ازقدرت بامولفه های رضایت از سرپرستان،همکاران وفرصتهای رشد رابطه منفی ومعنادار وجود دارد.مولفه امتناع از ریسک با مولفه های رضایت از سرپرستان وفرصتهای رشد رابطه منفی ومعنادار دارد.همچنین مولفه مردم سالاری با مولفه رضایت از همکاران رابطه مثبت ومعنادار وجوددارد.نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه گام به گام نشان داد مدیر حمایتی (32درصد) و غیر حمایتی (2درصد) قابلیت پیش بینی رضایت شغلی در پرستاران رادارند.همچنین فاصله ازقدرت (22درصد)وامتناع از ریسک(4درصد) قابلیت پیش بینی رضایت شغلی رادارند.
کد نوشتار : 236145