بسیاری از متخصصین و پژوهشگران حوزه فراگیر زبان دوم بر این باورند که آموزش مبتنی بر ساختار یادگیری زبان دوم را تسهیل می‌کند . از این رو آموزش مبتنی بر ساختار برای بزرگسالان در بافت خارجی ضروری به نظر می رسد . هدف اصلی این رساله بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر ساختار از نوع فشرده و گسترده بر روی کنش نوشتاری و گفتاری فراگیران زبـان انگلیسی از نظـر روانی ، درستی و پیچیدگی می باشد. به همین منظور جمعیت آماری متشکل از 60 نفر با سطح مهارت زمانی متوسط بر اساس عملکردآنها درآزمون مهارت آکسفورد2004 (OPT) انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم گردیدند . گروه اول شامل گروه شاهد و 40 نفر بعدی به 2 گروه آموزشی مبتنی بر ساختار فشرده و گسترده تقسیم شدند و هر 3 گروه به مدت 20 جلسه 2 ساعتی تحت آموزش قرار گرقتند. برای جمع آوری اطلاعات گفتاری و نوشتاری فراگیران از یک فعالیت محور تصویری متناسب معتبر با هدف تحقیق پس آزمون و از 2 نوع فعالیت گرامری از نوع نوشتاری تولیدی در پس آزمون با تاخیر استفاده گردید. . داده های جمع آوری شده نوشتاری و گفتاری با استفاده از مقیاس های اندازه گیری خاص معرفی شده توسط متخصصین حوزه به صورت کمی درآمده و با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . برای مقایسه میانگین بین گروهها و درون گروهها از نظر روانی، پیچیدگی و درستی از آزمون t مستقل و ANOVA َیک طرفه استفاده گردید. در بررسی نتیجه تجزیه و تحلیل های آماری تفاوت معنا داری بین عملکرد دو گروه فشرده و گسترده از نظر درستی مشاهده نگردید. اما درستی زبان گفتاری جمعیت آماری گروه فشرده از دو گروه شاهد و گروه آموزش مبتنی بر ساختار گسترده بیشتر بود . در ارتباط با روانی زبان گفتاری ، نتیجه تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تفاوت آماری معنا داری بین عملکرد دو گروه آزمایش وجود ندارد . ولی گروه آزمایشی از نوع مبتنی بر ساختار گسترده از نظر روانی عملکرد بهتری نسبت به گروه شاهد و آموزش مبتنی بر ساختار از نوع فشرده داشت. در ارتباط با تاثیر آموزش مبتنی بر ساختار از نوع فشرده و گسترده بر روی پیچیدگی زبان گفتاری,نتیجه تجزیه و تحلیل آماری وجود تفاوت معناداری بین 2 گروه مشاهده گردید. و همچنین عملکرد دو گروه از گروه شاهد به مراتب بهتر بود . همچنین نتایج تجزیه و تحلیل بر روی تاثیر آموزش مبتنی بر ساختار از نوع گسترده و فشرده بر روی توانش زبان نوشتاری فراگیران زبان دوم در پس آزمون نشان داد که هیچ تفاوت معنا داری در بین 2 گروه آموزشی از نظر درستی وجود نداشت . اما تجزیه وتحلیل و مقایسه میانگین های درون گروهی نشان داد که که بین عملکرد دو گروه آزمایش و گروه شاهد تفاوت معنا داری وجود دارد. با در نظر گرفتن تاثیر آموزشی مبتنی بر ساختار از نوع فشرده و گسترده بر روی روانی زبان نوشتاری فراگیران زبان دوم نتیجه تجزیه و تحلیل اماری نشان داد که تفاوت معنا داری بین دو گروه آزمایش از نظر عملکرد وجود داشته است و همچنین بین 2 گروه آموزشی مبتنی بر ساختار گسترده و شاهدتفاوت معنا داری از نظر روانی مشاهده گردید . نتیجه تجزیه و تحلیل اموزشی مبتنی بر ساختار بر روی پیچیدگی زبان نوشتاری نشان داد که تفاوت معنا دار خیلی کمی بین 2 گروه فشرده و آزمایش وجود داشت . نتایج کلی حاصله از این تحقیق نشان می دهد که ترکیب 2 نوع آزمایش مبتنی بر ساختار فشرده و گسترده می تواند در تقویت زبان نوشتاری و گفتاری در بافت های درستی و روانی و پیچیدگی موثر بـاشد . نتایج حاصله از این پژوهش می تواند برای مدرسین زبان انگلیسی ، برنامه ریزان مراکز مراکز تربیت معلم ، تهیه و تدوین کنندگان مطالب درسی و نویسندگان کتب درسی و تئوری پردازان حوزه فراگیری زبان دوم مفید و سودمند باشد.
کد نوشتار : 216935