هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی – همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه مورد نظر را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران شامل (معاونت ها، کارشناس مسئولان و کارشناسان) می‌باشند، تشکیل داده اند که تعداد آن ها 80 نفر بوده است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به فرهنگ سازمانی که از پرسشنامه استاندارد شده رابینز و برای ساختار سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده بوکاریا استفاده شد و روایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتید محترم مدیرت ورزشی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (فرهنگ سازمانی r = 0/83 و ساختار سازمانی r = 0/83) تعیین شد برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شاخص های خلاقیت و نوآوری فردی، روابط مدیریت و حمایت از کارکنان، سیستم پاداش، و رهبری و جهت دهی از فرهنگ سازمانی با شاخص رسمیت از ساختار سازمانی رابطه وجود دارد. اما بین شاخص کنترل و نظارت از فرهنگ سازمانی با شاخص رسمیت از ساختار سازمانی رابطه ای وجود ندارد. هم‌چنین بین شاخص های خلاقیت و نوآوری فردی، روابط مدیریت و حمایت از کارکنان، سیستم پاداش و رهبری و جهت دهی از فرهنگ سازمانی نسبت به شاخص تمرکز از ساختار سازمانی رابطه ای وجود ندارد اما بین شاخص کنترل و نظارت از فرهنگ سازمانی با شاخص تمرکز از ساختار سازمانی رابطه وجود دارد. همچنین، بین تمامی شاخص های فرهنگ سازمانی نسبت به شاخص پیچیدگی از ساختار سازمانی رابطه ای وجود ندارد. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به علت این که بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد به نظر می رسد که این دو متغیر می تواند بر یکدیگر تأثیرگذار باشد و در این رابطه تأثیرگذاری ساختار اداره کل بر فرهنگ آن بیشتر است لذا در این زمینه پیشنهاد می‌شود که باید یک نگرش دو منظوره به ساختار سازمانی اداره کل داشت، یعنی ساختار اداره کل باید به گونه‌ای باشد که از یک سو برای خلاقیت و نوآوری مفید باشد و به افراد استقلال و آزادی عمل بدهد و از سوی دیگر مناسب با پدیده جدید باشد. بنابراین هنگامی که شرایط ایجاب می‌کند که نظر و ایده‌ی جدیدی داده شود اداره کل حالت ارگانیک به خود بگیرد و چون مساله به کارگیری پدیده جدید مطرح شد ساختار به صورت مکانیکی درآید.
کد نوشتار : 225556