امروزه بسیاری از سازمانها در یافته‌اند برای کسب موفقیت در دنیای پر چالش رقابتی به نگرشی یکپارچه و سیستماتیک به دانش درون سازمان خود نیاز دارند. به همین دلیل طی سالهای اخیر تحقیقات خود را حول محورهایی از قبیل حفظ و استفاده از دانش متمرکز کرده‌اند عموما بسیاری از بینشهای موثر بازاریابی تحت ویژگی‌های مشتریان و الگوی خرید آنها پنهان شده است و مدیریت بازاریابی مبتنی بر دانش می‌تواند به نمایاندن آنها کمک کند. تاکید بر مدیریت ارتباط با مشتریان وظیفه بازاریابی را به حوزه کاربردی برای تجزیه تحلیل داده‌های مشتریان تبدیل کرده است. دانش در صورتی نقش راهبردی دارد که سازمان بتواند ازآن به عنوان ابزاری برای عملی ساختن فرصتهای موجود در بازار رقابتی بهره برداری کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش بازاریابی بر روی عملکرد سازمانی میباشد. پرسشنامه ای متکی براین عوامل تهیه گردید که روایی آن با توجه به نظر اساتیدو خبرگان مورد تأیید قرار گرفت وآلفای کرونباخ 824/ نشان از اعتبار پرسشنامه بود وبا توجه به حجم نمونه موردنیاز 400 عددپرسشنامه توزیع گردید. نتایج حاصل ازاین تحقیق که ازنرم افزارهای spss و Lisrel استخراج شده است که نشان می دهد اگرمدیریت دانش بازاریابی( MKM ) مبتنی بر دانش در سازمان وجود داشته باشد، باعث ایجاد مزیت های رقابتی در آن سازمان می گردد تا عملکرد کلی سازمان بالا رود. هر گونه افزایش در میزان اجرای مدیریت دانش بازاریابی(MKM )، باعث ایجاد عملکرد بازار بهتری در شرکتها می گردد. وجود مدیریت دانش بازاریابی MKM سازمان را قادر می سازد تا عملکرد بهتری دربازارهای مورد هدف خود داشته باشد.
کد نوشتار : 256007