با توجه به نقش رفتار عادلانه با کارکنان در کارآیی و اثربخشی سازمانی؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطۀ دولتی شهر همدان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ دبیران مدارس متوسطۀ دولتی ناحیۀ 1 و 2 شهر همدان در سال تحصیلی 91 – 90 که تعداد آن‌ها 1330 نفر ( 502 دبیر مرد و 828 دبیر زن ) بوده است. با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی، حجم نمونه 297 نفر (112 دبیر مرد و 185 دبیر زن) مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامۀ استاندارد عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن)، رضایت شغلی (ویسوکی و کروم) و تعهد سازمانی (آلن و می‌یر) استفاده گردید. روایی پرسشنامه‌ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن‌ها نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/92، 0/97 و 0/80 محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی شامل آزمون کالموگروف - اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، T تک گروهی، آزمون T مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ادراک عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران بالاتر از حد متوسط است. بین ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی دبیران رابطۀ مثبت و معنادار ( p <0/05 و r =0/655) وجود دارد. بین ادراک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی دبیران رابطۀ مثبت و معنادار ( p <0/05 و r =0/333) وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چند ‌متغیره نشان داد که از طریق عدالت تعاملی و عدالت توزیعی می‌توان رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران را پیش‌بینی کرد. نتایج آزمون T برای گروه‌های مستقل نشان داد که بین ادراک عدالت سازمانی دبیران از نظر جنس، سن، تحصیلات و سابقۀ خدمت هیچ‌گونه رابطۀ معناداری وجود ندارد.
کد نوشتار : 215870