بخش مهمی از مطالعات در ساختگاه سدها قبل از مرحله اجرایی، شامل بررسیهاي ساختاري است. در این مرحله وضعیت ساختگاه سد، مخزن و تکیهگاهها از نظر وجود عناصر ساختاري مورد بررسی قرار میگیرد. منطقه مورد مطالعه در استان خراسان رضوي و در 65 کیلومتري جنوب غرب شهرستان سبزوار در 57 طول شرقی قرار دارد. در این ˚34΄ 57 تا ˚18΄ 35 عرض شمالی و ˚50΄ 35 تا ˚42΄ موقعیت جغرافیایی منطقه، مطالعات مرحله اول طرح احداث تاسیسات آبی بر روي رودخانه رودآب توسط شرکت مهندسین مشاور مهارآب در حال انجام است و در راستاي مطالعه دقیق ساختارهاي تکتونیکی، خصوصاً سیستم شکستگیهاي محدوه ساختگاه و مشخص نمودن تاثیر هریک از آنها بر آبگذري سد رودآب، مطالعات ساختاري کاملی با همکاري این شرکت صورت گرفته است. به دلیل قرار گیري منطقه در حاشیه کوهستان کوه همایی، ساختگاه سد رودآب تحت تاثیر تنشهاي تکتونیکی ناشی از کوهزایی قرار گرفته است و عناصر ساختاري مختلفی شامل درزهها، گسلها و چینها ایجاد شدهاند. نتایج نشان میدهند مشخصات هندسی درزههاي تکیهگاه راست و چپ با یکدیگر متفاوت است و این موضوع منجر به تفاوت آبگذري از تکیهگاهها میشود. بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی آماري درزهها مشخص شده است که درزههاي تکیهگاه راست از پتانسیل آبگذري بیشتري نسبت به تکیهگاه چپ برخوردارند. بررسیهاي انجام گرفته بر روي گسلهاي نزدیک به محور سد نشان میدهند ساختگاه سد رودآب تحت تاثیر پهنهاي از گسلهاي معکوس با جهت شیب به سمت پایین دست قرار دارد. بر اساس برداشتهاي صحرایی، بررسی تصاویر ماهوارهاي و مطالعات سنجش از دور، نمودار گل سرخی مربوط به خطوارههاي تکتونیکی و الگوي آبراهههاي منطقه مشخص شده است که درهي رودخانه رودآب در امتداد یک گسل امتداد لغز با شیب نزدیک به قائم تشکیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل هندسی چین خوردگی منطقه نشان میدهند ساختگاه سد رودآب بر روي منطقهاي خرد شده در پیشانی کوهستان و نزدیک به هستهي یک تاقدیس قرار دارد، که منطقهاي محصور شده بین گسل مظفرآباد-گرآب و شاخههاي فرعی آن است. نتایج آزمایشهاي ژئوتکنیک در ساختگاه سد رودآب به همراه گمانههاي آرتزین که فقط از دیدگاه ساختاري قابل توجیه میباشند، تأیید کننده وجود شاخههاي فرعی گسل مظفرآباد -گرآب در بستر رودخانه و در نزدیکی ساختگاه است. در یک جمع بندي کلی میتوان گفت احتمال مواجهه با مشکلاتی در طول ساخت و آبگذري سد رودآب پس از ساخته شدن آن وجود دارد.
کد نوشتار : 235714