نظام آموزش علوم پزشكي به عنوان بخش با اهميت آموزش عالي تلقي مي‌شود كه وظايف مهمي همچون آموزش، پژوهش و ارائه خدمات به افراد جامعه را به عهده دارد. چون آگاهي برنامه‌ريزان از نظام برنامه‌ريزي در جهان از اهميت خاصي برخوردار است، لذا مقايسه تطبيقي از برنامه درسي رشته مامايي در چند كشور (ايران، استراليا، انگلستان، كانادا) انتخاب شده و مورد پژوهش قرار گرفته است. روش پژوهش در اين تحقيق روش زمينه‌اي است، زيرا پژوهش حاضر از نوع توصيفي و روش كيفي است. علاوه بر اين از لحاظ مطالعات تطبيقي از مطالعه «جرج بردي» استفاده شده است. جامعه آماري در اين پژوهش برنامه درسي كارشناسي پيوسته مامايي در دانشگاه‌هاي كشورهاي (ايران، استراليا، انگلستان، كانادا) مي‌باشد. روش نمونه‌گيري انتخاب يك كشور از هر قاره است. روش و ابزار گردآوري اطلاعات با استفاده از اسناد و مدارك كتابخانه‌اي و جستجو در سايت‌هاي اينترنتي است. تجزيه و تحليل اطلاعات بر اساس سوال‌هاي پژوهش و نيز فرآيند چهار مرحله‌اي جرج بردي صورت گرفته است. با مقايسه اهداف آموزش برنامه درسي و روش‌هاي آموزش مامايي و سرفصل برنامه درسي رشته مامايي در كشورهاي (ايران، استراليا، انگلستان، كانادا) مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه هدف از آموزش برنامه مامايي در كشور ايران ارائه خدمات به اقشار زنان در دوران‌هاي مختلف زندگي است اما در سه كشور ديگر علاوه بر ارائه خدمات هدف بالا بردن دانش و مهارت ماما در سطح بين‌المللي مي‌باشد. روش‌هاي آموزش در كشور ايران محدود به كلاس درس و آزمايشگاه و بيمارستان است اما در سه كشور ديگر علاوه بر اين روش‌ها از سالن‌هاي سخن‌راني،‌ كارگاه‌هاي علمي، سمينارها، كامپيوتر و فن‌آوري وب و آموزش از راه دور استفاده مي‌شود. در سرفصل برنامه درسي كشور ايران تعداد عناوين درس بيشتر است به جهت وجود دروس عمومي و واحد پايان نامه وجود ندارد و به مدل خاصي از برنامه درسي اشاره نشده است و فلسفه برنامه درسي توجه به خانواده است اما در سه كشور ديگر عناوين درسي كمتر و تعداد كارآموزي‌ها نسبت به دروس تئوري بيشتر است و واحد پايان نامه وجود دارد و مدل برنامه درسي حل مسئله است و فلسفه برنامه درسي در استراليا و كانادا تمركز بر روابط بين مادر و ماما و در انگلستان استفاده از حداكثر پتانسيل خدمت‌دهي مي‌باشد. رسالت برنامه درسي در هر چهار كشور تربيت نيروهاي آگاه و متخصص است كه در كشور ايران بر تعهد نيز تأكيد دارد. ارزشيابي دانشجويان در هر چهار كشور شامل : گذراندن دروس تئوري و عملي و انجام دادن تعداد معيني زايمان و شركت در امتحان فينال مي‌باشد.
کد نوشتار : 259821