در این پژوهش چهارچوبی جهت طراحی و پیاده سازی سایتهای شبکه اجتماعی علمی پیشنهاد میگردد. روش تحقیق مورد استفاده، روش عملی- تحقیقی میباشد که با معرفی یک متدولوژی جهت طراحی و پیاده سازی سایتهای شبکه اجتماعی همراه شده است. این رساله گامی است در جهت استفاده از پتانسیل سایتهای شبکه اجتماعی، برای انجام فعالیتهای علمی. در دنیای امروز و با گسترش مقبولیت سایتهای شبکه اجتماعی از سوی کاربران اینترنت، فقدان چنین بسترهایی در محافل علمی و آکادمیک احساس میگردد. در حال حاضر بسیاری از مردم از سایتهای شبکه اجتماعی با موضوعات اجتماعی غیر علمی، برای انجام فعالیتهای علمی و آکادمیک استفاده مینمایند که این امر موجب توزیع دانش و تبادل افکارِعلمی در بسترهای غیر قابل کنترل و غیرمنسجم میگردد و باعث بروزمشکلات متعددی از جمله دشواریِ مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی علمی میگردد. در حال حاضر نیز راهکارها و چهارچوبهای اندکی مختص توسعه و طراحی سایتهای شبکه اجتماعی وجود دارند و اندک مطالعات در دسترس نیز، به صورت بررسی موردی و غیر مهندسی میباشند. در این تحقیق سایتهای شبکه اجتماعی نوعی از سیستمهای اطلاعاتی تحت وب در نظر گرفته شده اند که دارای پیچیدگیها، مفروضات و ویژگیهای مخصوص به خود میباشند. از آنجا که امکانات، ویژگیها و ابزارهایی که چنین سایتی برای کاربران فراهم خواهد نمود، بنابر ویژگیهای محیط عملکرد آن، قوانین و ارتباطات رسمی و یا غیر رسمی موجود بین کاربران و خصوصیات آنها متغیر خواهد بود، متدولوژیِ نرم پیشنهادی درسطح بالایی از انتزاع و به صورت لایه ای پیشنهاد گردیده است. این متدولوژی بر مبنای شش کارکرد عمومی یافت شده برای سایتهای شبکه اجتماعی بنا شده که شامل مدیریت هویت، مدیریت ارتباطات، یافتن متخصص، آگاهی از محتوی، آگاهی از شبکه و تبادل میباشند. سپس، این متدولوژی پیشنهادی برای ارائه مدلی جامع جهت طراحی سایت‌های شبکه اجتماعی برای سازمانهای اجتماعی علمی که کاربران آنها اساتید، دانشجویان و کارمندان واحد تحقیق و توسعه (سه عامل عمده تولید علم در جامعه) میباشند، بکار گرفته شده است. طی بررسی صورت گرفته بر روی جامعه آماریِ پژوهش، کاربران چنین سایتی بیشتر تأکید بر نقش تبادلی سایت و یافتن متخصص از طریق سایت تأکید داشته اند و اعمال مکانیزمهایی جهت افزایش اعتماد در سایت را امری بسیار ضروری دانسته اند.
کد نوشتار : 209073