آثار و پیامدهای آموزرش عالی در توسعه ی تمامیت فردی افراد، از جمله مهمترین اهدافی است که نظام های آموزش عالی برای بهینه سازی و گسترش آن تلاش می کنند. در واقع، چنانچه کار ویژه های آموزش عالی که عبارتند از: آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی یا به سخنی دیگر "جامعه پذیری" را در نظر داشته باشیم، نظامی می تواند موفق تر باشد که بتواند به همسوسازی این سه کار ویژه بپردازد. بازتاب جامعه پذیری را می توان در تولید "اعتماد اجتماعی" که به همکنشی اجتماعی فزاینده تری می انجامد، مورد کندوکاو قرار داد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه ای اعتماد اجتماعی دانشجویان (دختر و پسر) دانشکده های مختلف دانشگاه کردستان با یکدیگر است؛ در واقع در این بررسی سطح اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشکده ها مقایسه و ارزیابی می شود. در این مطالعه برای نمونه گیری از جامعه ی کل دانشجویان دانشگاه کردستان، از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است و تعداد 370 نفر از دانشجویان (متناسب با تعداد دانشجویان هر 6 دانشکده ی دانشگاه کردستان) انتخاب شدند؛ سپس با استفاده از پرسشنامه دیدگاه های آنان با یکدیگر مقایسه گردید. یافته ها نشان داد که سطح اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشکده ها تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند، و نیز بین میزان اعتماد اجتماعی با جنسیت دانشجویان تفاوت معنی داری وجود نداشت. از طرف دیگر هم مشخص شد که به جز متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی دیگر متغیرها (امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، روابط اجتماعی، نظم اجتماعی، مشارکت اجتماعی، و ارزش های اجتماعی- فرهنگی) با متغیر اعتماد اجتماعی رابطه ی معنی دار وجود دارد.
کد نوشتار : 212462