یکی از مورد بحث ترین مسائل در زمینه ی مطالعات ترجمه در ارتباط با مشکلات ترجمه ی انواع متون ادبی علی الخصوص ترجمه ی ادبیات کودکان است. این نوع ادبیات برای قشر خاصی از خوانندگان نوشته می شود که دانش آنها نسبت به جهان پیرامونشان سطوح متفاوتی دارد. با توجه به این مسئله، ترجمه برای این نوع مخاطبین نیاز به دقت بیشتری دارد. یکی از پرسش هایی که در این رابطه مطرح می شود این است که چه مواردی در ترجمه بیشتر در معرض خطر خطای مترجمین است و در راستای این سؤال، بحث دیگری مطرح می شود که مترجمین برای ترجمه ی بهتر و رهایی از خطاها از چه روش ها و راه هایی باید استفاده کنند؛ پرسشی که می تواند پاسخ هایی برای پرسش قبل نیز فراهم کند. در تحقیق حاضر، با توجه به مشکلات ترجمه ای که نیومارک برای ترجمه ی رمان مطرح کرده است، روش های ترجمه ای همراه با اثرات مثبت و منفی استفاده از آنها در نقاط مختلف مورد ترجمه ذکر شده است که این امر با بررسی ای بر روی رمانی از آثار کودک و نوجوان با نام نیروی اهریمنی اش اثر فیلیپ پولمن شکل گرفته است. دو ترجمه ی متفاوت از این اثر در ایران به چاپ رسیده است که در آنها مترجمان از روندهای متفاوتی برای ترجمه استفاده کرده اند و همچنین خطاهایی که در هر یک به چشم می خورد متفاوت از دیگری است. با توجه به این دو ترجمه و رویه های ترجمه و نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آنها، پیشنهاداتی برای روشن ساختن راه دیگر مترجمان آورده شده تا شاهد پیشرفت رو به رشد ترجمه ی آثار کودکان و نوجوانان در ایران باشیم.
کد نوشتار : 235667