هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای چارچوب به گزینی دیونینگ بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازار SMEهای صادر کننده استان گیلان در منطقهCIS می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه SMEهای استان گیلان است که در امر صادرات به منطقه CIS فعالیت دارند. از آنجایی که تعداد جامعه آماری بسیار محدود می باشد، با توجه به لیستهایی که از سازمان بازرگانی و اتاق بازرگانی در اختیار بود، تقریباً با تمامی شرکتهای کوچک و متوسط استان گیلان که به منطقه CIS فعالیت صادراتی داشتند، تماس گرفته شد و از تمامی شرکتهایی که پس از برقراری ارتباط، حاضر به پاسخگویی شدند (22 شرکت) اطلاعات لازم جمع آوری گردید. در هر شرکت بین 1 تا 8 پرسشنامه توزیع گردید و در نهایت 62 پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش نیز از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، t گروه های مستقل و رگرسیون لوجستیک (گام به گام) در سطح معنی‌داری P≤0.05 استفاده شد. نتایج نشان داد از میان 6 متغیر مستقل اندازه شرکت، تجربه بین المللی، دارایی های خاص شرکت، پتانسیل بازار، ریسکهای سرمایه گذاری و ریسکهای قراردادی و 1 متغیر کنترل نوع صنعت، سه متغیر مستقل اندازه شرکت، دارایی های خاص شرکت و پتانسیل بازار قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته (استراتژی ورود به بازار خارجی) هستند. متغیر پتانسیل بازار بیشترین توانایی را در پیش بینی استراتژی ورود به بازار خارجی داشته و کمترین توانایی نیز مربوط به متغیر اندازه شرکت می باشد
کد نوشتار : 212508