یکی از راهبردهای توسعه که در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف دستیابی به توسعه در مناطق روستایی، تهیه و اجرا گردید، طرح هادی روستایی است که به عنوان مهمترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشور ما مطرح می‌باشد و جایگاهی مشابه جایگاه طرح جامع و هادی شهری برای روستاها دارد. اما علی رغم اینکه طرح هادی به عنوان یک متغیر بیرونی، وارد سیستم روستا می‌شود و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی و زیست ‌محیطی روستا را می‌تواند به روشنی تحت تأثیر قرار دهد، ارزیابی‌های صورت گرفته درباره این طرح ها محدود و اندک بوده است و تصویر روشنی از میزان کارایی آنها وجود ندارد. از آنجایی که در شهرستان سقز نیز طرح‌های هادی روستایی تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند، لذا تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات اجرای این طرح‌ها و نقشی که در توسعه روستایی این شهرستان می توانند داشته باشند، پرداخته است. از میان 27 روستایی که اجرای طرح هادی آنها به اتمام رسیده است، باملحوظ داشتن معیارهای مورد نظر،4 روستا به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیازدر تحقیق حاضر، مبتنی بر مطالعه میدانی (مشاهده مستقیم، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه) و اسنادی می‌باشد، همچنین بررسی و تحلیل روابط موجود بین متغیرهای تحقیق، به روش توصیفی- تحلیلی و )به کمک نرم افزار spss) و ترسیم نقشه‌ها با استفاده از نرم افزارArc Gisانجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هر چند طرح هادی در بعد فیزیکی-کالبدی موفق عمل کرده اما در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توفیق زیادی بدست نیاورده است و پیامدها و اثرات اجرای طرح هادی در روستاهای مورد مطالعه با اهداف توسعه پایدار روستایی مطابقت ندارد. یکی از راهبردهای توسعه که در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف دستیابی به توسعه در مناطق روستایی، تهیه و اجرا گردید، طرح هادی روستایی است که به عنوان مهمترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشور ما مطرح می‌باشد و جایگاهی مشابه جایگاه طرح جامع و هادی شهری برای روستاها دارد. اما علی رغم اینکه طرح هادی به عنوان یک متغیر بیرونی، وارد سیستم روستا می‌شود و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی و زیست ‌محیطی روستا را می‌تواند به روشنی تحت تأثیر قرار دهد، ارزیابی‌های صورت گرفته درباره این طرح ها محدود و اندک بوده است و تصویر روشنی از میزان کارایی آنها وجود ندارد. از آنجایی که در شهرستان سقز نیز طرح‌های هادی روستایی تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند، لذا تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات اجرای این طرح‌ها و نقشی که در توسعه روستایی این شهرستان می توانند داشته باشند، پرداخته است. از میان 27 روستایی که اجرای طرح هادی آنها به اتمام رسیده است، باملحوظ داشتن معیارهای مورد نظر،4 روستا به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیازدر تحقیق حاضر، مبتنی بر مطالعه میدانی (مشاهده مستقیم، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه) و اسنادی می‌باشد، همچنین بررسی و تحلیل روابط موجود بین متغیرهای تحقیق، به روش توصیفی- تحلیلی و )به کمک نرم افزار spss) و ترسیم نقشه‌ها با استفاده از نرم افزارArc Gisانجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هر چند طرح هادی در بعد فیزیکی-کالبدی موفق عمل کرده اما در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توفیق زیادی بدست نیاورده است و پیامدها و اثرات اجرای طرح هادی در روستاهای مورد مطالعه با اهداف توسعه پایدار روستایی مطابقت ندارد.
کد نوشتار : 217661