هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر چندرسانه ای تولید شده بر اساس اصول مایر در درس جغرافیا با چندرسانه ای تائید شده وزارت آموزش و پرورش بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر قزوین بوده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، موضوع، اهداف و فرضیه های آن از نوع کاربردی است و در زمره طرح های شبه آزمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر قزوین تشکیل می دادند. جهت انتخاب نمونه های مورد نظر از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به این ترتیب که با مراجعه به آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر قزوین، مدرسه راهنمایی قدس به عنوان نمونه هدفمند برای اجرای پژوهش انتخاب گردید. از میان کلاس های سوم این مدرسه 1 کلاس به شکل تصادفی با حجم نمونه 30 نفر انتخاب شده و دانش آموزان کلاس به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره جایگزین شدند. سپس یک گروه در معرض سطح اول متغیر مستقل (گروهی که آموزش از طریق چندرسانه ای منطبق بر اصول مایر دریافت کردند) و گروه دیگر در معرض سطح دیگری از متغیر مستقل ( گروهی که آموزش از طریق چندرسانه ای تائید شده وزارت آموزش و پرورش دریافت کردند) قرار گرفت. متغیرهای وابسته این پژوهش یادگیری و یادداری بودند که به وسیله آزمون های مربوط به هر متغیر مورد اندازه گیری قرار گرفتند. ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از 1- آزمون یادگیری محقق ساخته در درس جغرافی سوم راهنمایی، 2- آزمون یادداری محقق ساخته که در راستای سوالات آزمون یادگیری بود. داده های حاصل از اجرای این آزمون ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و t مستقل به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، یادگیری و یادداری دانش آموزانی که تحت تاثیر آموزش از طریق چندرسانه ای تولید شده بر اساس اصول مایر بودند به طور معنادار بیشتر از دانش آموزان آموزش دیده از طریق چندرسانه ای تائید شده وزارت آموزش و پرورش است.
کد نوشتار : 208443