تعهدات فاقد ضمانت اجرا، تعهداتی هستند که در حقوق ما کمابیش مورد کم توجهی قانونگذار،دکترین و قضات قرار گرفته اند، با اینهمه تأثیر حقوق فطری و اخلاق در مذهب و حقوق ،ارتباط و وجوه اشتراک دین، حقوق، اخلاق ودر نتیجه اهمیت تعهدات فاقد ضمانت اجرا غیر قابل انکار است. از نظر ماهوی چهار نظریه مهم در مورد این تعهدات وجود دارد: نظریه کلاسیک، کلاسیک جدید، اخلاق و ارادی. لازم به ذکر است که برای شکل گیری تعهدات فاقد ضمانت اجرا شرایط الزامی می باشند که عبارتنداز : وجود دین قبلی (در تعهدات مبوق به یک تعهد مدنی )، احساس یک تکلیف اخلاقی در وجدان، ایفا با میل مدیون و رکن اجتماعی. این تعهدات پس از شکل گیری دو دسته آثار مستقیم (سقوط حق استرداد) و غیر مستقیم (ضمانت، کفالت، رهن و .....) را به همراه خواهند داشت. مصادیق تعهدات فاقد ضمانت اجرا به دو دسته تعهدات مسبوق به یک تعهد مدنی و تعهدات با ماهیت اخلاقی صرف قابل تقسیم است که دسته اول خود به دو بخش تعهدات مدنی تبدیل یافته و تعهداتی که از ابتدا فاقد ضمانت اجرا بوده است تقسیم شده و دسته دوم به دو بخش تعهدات ناشی از روابط خانوادگی و شبه خانوادگی وسایر تعهدات فاقد ضمانت اجرا تقسیم می گردد .
کد نوشتار : 208329