بدون شک فناوری اطلاعات یکی از زیر ساخت های اصلی در اداره سازمان‌ها امروزی است و این به دلیل اهمیت سرعت و دقت در اداره سازمان‌ها به خصوص در محیط پویا و متغیر کنونی است سازمان‌هایی که توانسته باشند از این فناوری در سیستم های مدیریتی خود بهره بیشتری بگیرند کارایی بالاتری را از خود به نمایش می گذارند و غالبا یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی سازمان‌ها و به خصوص سازمان‌های پروژه محور میزان کارامدی آن‌ها در به کارگیری پروژه‌های فناوری اطلاعات است. شرایط پویا و متغیر کنونی باعث در دسترس نبودن اطلاعات به صورت دقیق و شفاف گشته است که در شرایط عدم قطعیت کامل از مفاهیم فازی استفاده کرده ایم. این مدل نیاز مدیران را در ارزیابی پروژه‌های IT با یک روش ساده، مقرون به صرفه و جامع که ترکیبی از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی گروهی و مدل برنامه ریزی خطی فازی صفرو یک است را برطرف ساخته ایم. این مدل از یک گام ارزیابی و یک گام انتخاب از میان پروژه‌های در دست تشکیل شده است. گام یک ارزیابی پروژه‌ها را توسط 19 معیار انجام داده و به عنوان خروجی ضرایب فازی توابع هدف مدل برنامه ریزی خطی فازی صفرو یک را، فراهم می سازد. در مرحله ارزیابی همه ذینفعان در وزن دادن به معیار ها با استفاده از متغیر های زبانی شرکت دارند. تنها یک صفحه اکسل برای به دست اوردن نتایج زبانی کافی است. در گام دوم مدل برنامه ریزی چند هدفه خطی فازی صفر و یک را با سه هدف بیشینه کردن منافع سازمان، بیشینه کردن ضریب اطمینان پروژه‌ها و کمینه کردن هزینه‌های در شرایط عدم اطمینان کامل که سرمایه های مالی و انسانی، هزینه‌های مالی و انسانی، ضرایب اطمینان، منافع و نیازمندی های اولیه پروژه ها همه اعداد فازی هستند را گسترش داده ایم. در پایان مطالعه موردی برای اشنایی با روش کار این مدل مطرح و به وسیله دو روش متفاوت ورنر و ال- پی متریک حل شده و نتایج حاصل تحلیل گشته است.
کد نوشتار : 211171