با توجه به جايگاه والاي قرآن کريم و منزلت ويژه‌ي آن در بين مسلمانان و با نظر به اين که قرآن کريم کتاب هدايت و تبيان براي همه‌ي مردم است، همچنين با توجه به اينکه بسياري از مخاطبان اين کتاب آسماني با زبان عربي بيگانه‌اند و اگر ترجمه نباشد بهره‌ي چنداني از قرآن نخواهند برد، ضرورت دستيابي به ترجمه‌‌اي صحيح که بتواند به درستي بين مخاطب و متن پيوند ايجاد کند ضروري مي‌نمايد. نگاهي به ترجمه‌هاي قرآن کريم وجود اختلاف بين آنها را نمايان مي‌سازد، اين اختلاف در ترجمه‌هاي فارسي قرآن به علل متعددي برمي‌گردد؛ از جمله اين عوامل مي‌توان به نگرش‌هاي ادبي مختلف بر ساختار نحوي يا بلاغي جملات، آراي تفسيري گوناگون، اختلاف در مسائل کلامي، اختلاف در قرائت آيه و غفلت‌هاي مترجمان اشاره کرد. اين رساله در پي آن است که اختلاف در ترجمه‌هاي فارسي قرآن کريم را از منظر بحث اختلاف قرائات مورد بررسي قرار دهد. سوال مطرح شده در اين رساله اين است که: آيا اختلاف قرائات در ترجمه‌هاي فارسي تاثير گذار است؟ براي رسيدن به جواب اين سوال اکثر ترجمه‌هاي فارسي قرآن کريم (50 مورد ترجمه فارسي) از ابتداي جزء 20 تا انتهاي جزء 25 مورد بررسي و دقت نظر قرار گرفت و اين نتيجه به دست آمد که اختلاف قرائات در برخي از آيات قرآن کريم بر اختلاف ترجمه‌هاي فارسي تأثير گذار است. اين رساله شامل چهار فصل است، فصل اول کليات است. فصل دوم و سوم مربوط به بررسي وجوه قرائاتي است که بر ترجمه‌هاي فارسي قرآن اثر دارد که فصل دوم به بررسي تأثير اختلافات نحوي وجوه قرائي پرداخته است و فصل سوم تأثير اختلافات صرفي را مورد بررسي و تحليل قرار مي‌دهد. آياتي که اختلاف قرائات موجود در آن بر ترجمه‌هاي فارسي قرآن اثري نداشته است و باعث ايجاد اختلاف در آنها نگشته، در فصل چهارم جاي گرفته است.
کد نوشتار : 232269