قاچاق عبارت است از فرار دادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده یا ورود و خروج و تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیر مجاز اعلام شده باشد. قاچاق کالا و مواد مخدر از مهمترین تهدیداتی است که کشورها عموما با آن مواجه هستند و از این نظر امنیت کشورها از ابعاد مختلف سیاسی- نظامی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی دچار آسیب های جدی می شود. مجاورت استان خراسان رضوی با کشور افغانستان به عنوان کانون جهانی تولید و قاچاق مواد مخدر از یک سو و ناامنی، بی ثباتی و توسعه نیافتگی این کشور از سوی دیگر، این استان را با چالش های اساسی روبرو کرده است. این چالش ها عبارتست از قاچاق کالا، انسان و به ویژه مواد مخدر در مناطق مرزی شرق استان که پیامدهای منفی سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای استان به همراه داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی پیامدهای مختلف قاچاق کالا، مواد مخدر وسایر اقلام ممنوعه در استان خراسان رضوی می باشد. مفروض این پژوهش آن است که قاچاق کالا، مواد مخدر و ....دارای پیامدهای منفی متعددی چون افزایش‌ تعداد درگیری های مرزی، افزایش موارد گروگان گیری، شرارت و آدم ربایی، شیوع اعتیاد، کاهش میزان اشتغال، کاهش انگیزه های سرمایه گذاری در بخش تولیدی، رواج پولشویی، تضعیف فرهنگ کار، مشکلات بهداشتی و شیوع انواع بیماری های مسری خطرناک و...می باشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق به شیوه کتابخانه ای و همچنین میدانی و در قالب مصاحبه با کارشناسان و مسئولین گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
کد نوشتار : 199860