در محیط محاسبات فراگیر، تمام وسیله هایی که قصد برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند با رویدادها سر و کار دارند. به همین دلیل، کشف سرویس ها و مدیریت رویدادها در این محیط از حساسیت و پیچیدگی محسوسی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این رساله ارائه ی شیوه ایست که با استفاده از پایگاه داده ی فعال و به کارگیری قوانین ECA (Event, Condition, Action)، پیچیدگی رویدادهای بین وسیله ها را کاهش داده و کارآیی آن ها را افزایش دهد. همچنین ویژگی دیگری به نام Domain جهت مشخص کردن ناحیه ای که عمل مورد نظر باید در آن رخ دهد، به قوانین ECA اضافه شده است تا به وسیله ی ECAD (Event, Condition, Action, Domain) کنترل بیشتری روی محیط و قوانین اعمال شود. برای رسیدن به هدف این رساله، ارائه قوانین ECAD مناسب در پایگاه داده ی فعال مد نظر قرار گرفته است. این قوانین به شکلی طراحی شده اند که مدیریت رویدادها به صورت موثری عملی گردند و سپس خاتمه پذیری، هم ریزی و سازگاری آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.
کد نوشتار : 198599