آمد و شد اروپاییان به ویژه انگلیسی‌ها به سرزمین هند از زمان مغولان، به تدریج باعث تهاجم، سلطه و بسط قدرت انگلیسی‌ها در هند شد، که به دنبال آن مراوده‌های تحمیلی یکسویه تجاری و انعقاد پیمان‌های بازرگانی- تجاری را در پی‌داشت. این شرکت‌های کوچک بعداً همه در کمپانی هند شرقی انگلیس ادغام شدند. سوء استفاده تدریجی سران کمپانی هند شرقی و بعضی از دولتمردان واشراف انگلیس، که از سهام‌داران کمپانی بودند، موجبات تسلط انگلستان را بر تجارت، بازرگانی و ثروت ملی هند فراهم آورد، که نتیجه آن خروج ثروت و مواد اولیه از کشور هند، به کشور مادر(کشور انگلستان)شد. این امر در کنار عوامل دیگر، نهایتاً باعث دگرگونی در زیر ساخت‌های کشاورزی، اقتصادی، تجاری و حتی اجتماعی و فرهنگی انگلیس شد. نتایج و پیامدهای این تغیرات تدریجاً در پیشرفت و تحرک ماشین صنعتی انگلیس نمایان شد و در کنار دیگر عوامل داخلی و خارجی در پیدایش انقلاب صنعتی انگلیس(1760-1830م) موثر واقع گردید. بررسی نقش استعمار هند در انقلاب صنعتی انگلستان، مسأله‌ای است که در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی وکمی و به استناد منابع و تحقیقات موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش تلاش شده است میزان تأثیرگذاری این فرآیند در ادوار انقلاب صنعتی انگلیس به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرد.
کد نوشتار : 195810