پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از اینترنت با هویت دینی و ملی در دانشجویان علوم تربیتی به منظور ارائه راهکارهای مناسب انجام گرفت. در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش، متشکل از کلیه دانشجویان علوم تربیتی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل (480N=) که تعداد 214 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود.جهت بررسی روایی پرسشنامه پس از طراحی پرسشنامه سوالات پژوهش در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور گذاشته شد که سرانجام تعداد 32 سوال مورد تأیید قرار گرفت. جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه، تعداد30 پرسشنامه در اختیار دانشجویان قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده، با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیدمقادیر بدست آمده از محاسبه، ضریب اعتماد ابزار اندازه گیری این پژوهش 86/. بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و برای تحلیل داده ها از آزمون t تک متغیره و خی دو(کای اسکوئر)استفاده گردید. نتایج پژوهش نشاندهنده این است که اینترنت برهویت دینی، ملی، فرهنگی، اجتماعی و آگاهیهای سیاسی تأثیر دارد. براساس یافته های به دست آمده در سوال اول پژوهش اینترنت در حد متوسط(میانگین فرضی) بر هویت دینی دانشجویان موثر است و بین رتبه های عوامل مربوط به هویت دینی دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. و در سوال های دوم، سوم و چهارم پژوهش اینترنت بیش از حد متوسط (بالاتر از میانگین فرضی) بر هویت ملی، هویت فرهنگی ، هویت اجتماعی و آگاهیهای سیاسی دانشجویان موثر است و بین رتبه های عوامل مربوط بر سه هویت ملی، هویت فرهنگی و هویت اجتماعی و آگاهی های سیاسی دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد.
کد نوشتار : 259549