یکی از مسایل مهم مربوط به احوال شخصیه ، حدود حجر سفیه در اعمال حقوقی است. در این رساله به صورت تطبیقی به چند سیستم فقهی متفاوت پرداخته شده است. بدین شرح در وهله اول حجر سفیه و احکام مربوط به او را فقه امامیه و به تبع آن حقوق مدنی ایران مورد توجه قرار داده پس از استخراج امهات مطالب به تطبیق آن با فقه حنفی ، مالکی ، شافعی و حنبلی پرداخته شده است مذاهب اربعه در کنار مذهب شیعه بدین علت اهمیت یافته و به عنوان ارکان تطبیق قرار گرفته است، که سیستم حقوقی کشورهای همسایه عربی در مسایل مربوط به احوال شخصیه از جمله حقوق محجورین برگرفته از یکی از مذاهب اربعه است . در این پایان نامه به صورت مشروح به مطالب تطبیقی مسائلی چون اهلیت و حجر سفیه و حدود حجر وی و ایضاً ولایت بر سفیه پرداخته شده است و احکام هرکدام را به طور جداگانه در فقه امامیه و مذاهب اربعه و حقوق ایران ، مورد بررسی قرار داده ایم. در این راستا این تحقیق در دو فصل تنظیم شده که فصل اول آن به بیان کلیاتی راجع به مسایل کلیدی و مبانی و اهداف حمایت از سفیه می پردازد و فصل دوم آن نیز به تبیین آثار حقوقی اعمال سفیه اختصاص یافته است.
کد نوشتار : 205237