در این بررسی تأثیر روش آموزش حل مسئله و درس افزار آموزشی بر رشدخلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدنظر قرار گرفته است. به منظور بررسی تأثیر این روش آموزشی بر رشد خلاقیت و پیشرفت تحصیلی، در یک طرح آزمایشی نمونه ای متشکل از95 نفر دانش‌آموز پسر که در چهار کلاس مجزا مشغول تحصیل بودند بصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. دانش‌آموزان انتخاب شده به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایشی و گواه قرار گرفتند، سپس متغیرهای مستقل یعنی آموزش مسئله محور و استفاده از درس افزار در فرایند تدریس؛ به مدت ده جلسه در گروه-های آزمایشی اجرا شد، در این پژوهش از دو ابزار استفاده شده است. برای اندازه گیری خلاقیت از آزمون خلاقیت تورنس، و برای سنجش پیشرفت تحصیلی از آزمون محقق ساخته استفاده شد، بعد از آموزش آزمون خلاقیت و پیشرفت تحصیلی برگزار شد و نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان می‌دهد که آموزش مسئله محور با (0/01<p) در رشد خلاقیت و (0/05<p)در پیشرفت تحصیلی موثر است، و همچنین استفاده از درس افزار در فرایند تدریس در پیشرفت تحصیلی با (0/05<p)موثر می‌باشد ولی در رشد خلاقیت با(0/05>p)تاثیری ندارد