پراپ در فصل سوم کتابش بیان کرد که خویشکاری های شخصیت های افسانه ها و حکایت های فولکوریک از سی و یک کارکرد تجاوز نمی کند. وی با دقت فراوان این سی و یک کارکرد را استخراج و با نشانه های اختصاری زبان روسی آنها را به شکل فرمول و الگو تنظیم نمود. هم چنین شخصیت های قصه ها را در هفت دسته تقسیم کرد : 1. قهرمان ؛ 2. شاهزاده خانم ؛ 3. بخشنده ؛ 4. یاریگر ؛ 5. اعزام کننده ؛ 6. قهرمان دروغین و 7. شریر. در این پایان نامه ، ضمن استخراج خویشکاری های شخصیت های افسانه ها که بنیاد اصلی ریخت شناسی را شامل می شوند ، هر کارکرد در قالب عبارات یا جملات کوتاه معرفی و با نشانه های اختصاری قراردادی نشان داده شده است و شخصیت های افسانه ها براساس خویشکاری هایشان دسته بندی و به منظور سهولت عرضه ی نتایج ، داده ها در قالب جدول بیان شده است. با توجه به بررسی های انجام شده در سی و پنج افسانه ی دری ، علاوه بر سی و یک خویشکاری پراپ ، نگارنده بیست و سه خویشکاری دیگر از این افسانه ها استخراج نمود که در ضمن پژوهش با توضیحات و بررسی های دقیق بیان شده است و هم چنین علاوه بر هفت شخصیت ارائه شده توسط پراپ ، یک شخصیت به نام « قربانی» ، معرفی شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش با توجه به بررسی ها و تحلیل های انجام شده در قسمت نتیجه گیری بیان شده است.
نمایه ها:
شخصیت |