بحران اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه تنها یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی واقتصادی روز در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهمترین چالش اجتماعی و اقتصادی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از دیدگاه کارشناسان یکی از راه های کاهش اثرات این بحران، گسترش خوداشتغالی می باشد. خوداشتغالی به لحاظ انعطاف پذیری ساعات کار و استقلال در شرایط کار، طی سالهای اخیر با توجه به سیاستهای کلان دولت از استقبال قابل توجهی برخوردار بوده است. بر همین اساس کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یکی از نهادهای حمایتی در مقوله اشتغال زایی افراد فقیر و کم درآمد سعی نموده است تا خودکفایی مددجویان تحت پوشش خویش را از طریق خوداشتغالی فراهم سازد و لذا سیاست مذکور در طی چند سال گذشته به صورت گسترده تر دنبال شده است. پژوهش جاری تلاش نموده است عوامل موثر بر توسعه خود اشتغالی بین روستائیان مددجوی کمیته امداد شهرستان بیرجند را مورد شناسایی قرار دهد. بدین منظور ، با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک و کاربرد فرمول کوکران، تعداد 92 نفر از مددجویان مذکور انتخاب و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به دست آمد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که داشتن مهارت فنی و توان اجرایی، رسیدگی و نظارت مستمر بر طرح اجرا شده ، آموزش های فنی و حرفه ای ، داشتن تجربه شغلی و سن مددجو از جمله عوامل موثر بر موفقیت در خوداشتغالی در بین مددجویان روستایی تحت پوشش کمیته امداد می باشد. از سوی دیگر بین متغیرهای روحیه خوداتکایی و استقلال طلبی ، مشارکت اعضای خانواده در اجرای طرح خوداشتغالی ، پشتیبانی فنی و تدارکاتی از مددجویان ، آشنایی با عوامل ساختاری و قوانین دریافت وام و موفقیت در خوداشتغالی مددجویان رابطه معنی داری مشاهده نمی شود. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و بازدید از طرح های خوداشتغالی موفق ورسیدگی و نظارت مستمر بر طرح های خوداشتغالی در دستور کار برنامه ریزان طرح های خوداشتغالی مددجویان قرار گیرد.
کد نوشتار : 235828