به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک ژوگلان و عصاره‌ی برگ پوسیده‌ی گردو بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ی چغندر‌قند و برخی علف‌های هرز غالب آن همچون تاج خروس، یولاف وحشی و قیاق در سال 1389 دو آزمایش شامل یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و دو فاکتور A (غلظت عصاره) و B (نوع اعمال عصاره به دو صورت خاک‌کاربرد (در دو مرحله هنگام کاشت و دو برگی علف‌های هرز و چهار برگی چغندرقند) و محلول‌پاشی (در مرحله دو برگی علف‌های هرز و چهار برگی چغندرقند)) در محل گلخانه‌ی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد و یک آزمایش آزمایشگاهی به صورت طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 3 تیمار غلظت عصاره برگ، پلی‌اتیلن‌گلیکول و ژوگلان در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی، انجام شد. نتایج آزمایش گلدانی نشان داد که تحت تأثیر غلظت بالای عصاره، تعداد، سطح و وزن خشک برگ، وزن خشک بخش هوایی، مقدار پایداری دمای گیاه، تعداد پنجه، سنبلچه و خوشه، ارتفاع بوته، کلروفیل (به ویژه کلروفیل a) و کاروتنوئید برگ، طول، قطر، وزن خشک و حجم ریشه در علف‌های‌هرز تاج خروس، یولاف وحشی و قیاق به طور معنی‌داری کاهش یافت، در حالی‌که مقدار پروتئین برگ افزایش یافت. همچنین برای دو علف‌هرز باریک برگ مورد مطالعه (یولاف و قیاق)، مصرف عصاره به صورت خاک‌کاربرد در زمان دو برگی با شدت بیشتری صفات نامبرده را کاهش داد و در مقابل منجر به افزایش بیشتر پروتئین برگ گردید، در حالی‌که در مورد علف‌هرز پهن برگ آزمایش (تاج خروس)، مصرف عصاره به صورت خاک‌کاربرد در زمان کاشت موثرتر بود. علی‌رغم این تغییرات، تنها مقدار کلروفیل، کاروتنوئید و پایداری دمای گیاه زراعی چغندرقند به مقدار اندکی تحت تأثیر عصاره قرار گرفت و دو علف‌هرز قیاق و تاج خروس به ترتیب متحمل بیشترین تأثیر منفی عصاره شدند. نتایج آزمون آزمایشگاهی نیز این تغییرات را تأیید کرد، به طوری‌که ترکیب آللوپاتیک عصاره و ژوگلان به طور موثری سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی، طول و وزن خشک ریشه‌چه، ساقه‌چه و گیاهچه، میانگین سرعت و ضریب سرعت جوانه‌زنی دو علف‌هرز قیاق و تاج خروس و سپس یولاف وحشی را کاهش داد، در حالی‌که منجر به تأخیر زمان شروع جوانه‌زنی و افزایش زمان رسیدن به 50 درصد جوانه‌زنی (T50) و میانگین زمان جوانه‌زنی گردید. بذر چغندرقند نیز به دلیل حساسیت ناشی از کاربرد مستقیم عصاره بر آن در مقایسه با کشت گلدانی در مورد اغلب صفات مورد بررسی تحت تأثیر عصاره و ژوگلان قرار گرفت، البته شدت تأثیر آن کمتر از علف‌های هرز مورد بررسی بود. مقایسه‌ی اثرات تیمار ژوگلان و پلی‌اتیلن‌گلیکول نیز نشان داد که اثر بازدارند‌گی عصاره بر رشد گیاهچه علاوه بر اثر سمّیت مستقیم ژوگلان، ناشی از اثر اسمزی غلظت عصاره بود. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، امکان بهره‌برداری از ژوگلان و عصاره‌ی برگ گردو به عنوان ترکیبی موثر در کنترل علف‌های-هرز چغندرقند و تولید علف‌کشی با منشأ طبیعی در راستای دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار و ارگانیک وجود دارد.
کد نوشتار : 207363