هویت شناسی از روی دست خط از موضوعات قابل توجه و یکی از عناوین جالب در زمینه تشخیص ? اخیراهویت نویسنده می باشد. پیشرفت های اخیر در تکنولوژی اطلاعات و همچنین نیاز روزافزون به امنیت بیشتر منجر به توسعه سریع سیستم های هوشمند تشخیص هویت بر اساس خصوصیات بیومتریک انسان شده است. اگرچه هویت شناسی از روی دست خط در مقایسه با خصوصیات بیومتریک نظیر چهره و اثرانگشت از بازده کمتری بهره مند است اما می بایست این نکته را مدنظر داشت که ممکن است یک دستخط تنها اطلاعات موجود ما باشد و علاوه بر این مطالعات نشان می دهند که دستخط افراد به راحتی قابل حصول و افراد مختلف دارای دستخط های متفاوتی نیز م ی باشند . همچنین این روش نقش مکمل ملموسی در افزایش کارایی سازمانهای امنیتی خواهد داشت. در مسئله تشخیص هوی?ت هدف این است که هویت نویسنده آن را با داشتن یک متن دستنویس مشخص کنیم و تاکنون اکثر مطالعات انجام شده بر روی دست نوشته های لاتین و چینی متمرکز است و تحقیقات چندانی در زمینه اسناد دستنویس فارسی گزارش نشده است. در این پروژه مسئله تشخیص هویت با استفاده از متون دستنویس فارسی با روشی جدید بصورت برون خط و وابسته به متن پیشنهاد شده است. متن دستنویس در روش پیشنهادی بصورت یک بلوک تصویر درنظر گرفته شده است و ویژگیهای متن پس از مرحله نرمال سازی با استفاده از عملیات شکل شناسی بستن و توسط عناصر سازنده استخراج می شوند. این ویژگیها برای تصاویر متفاوت الگوهای متفاوتی هستند و با استنباط این تفاوت ها ویژگیهایی را می توان معرفی نمود که بصورت خودکار به تشخیص دست نوشته می انجامد. جهت ارزیابی عملکرد ویژگیهای معرفی شده از طبقه بند فاصله اقلیدسی بر روی داده های 40 نفر مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج اجرای روش پیاده سازی با نرخ تشخیص صحت به میزان 95 % بدست آمده است. چون تشخیص هویت با استفاده از متن دستنویس فارسی با این روش اولین بار انجام می پذیرد لذا نتایج روش ارائه شده در این پایان نامه بسیار امیدوار کننده است و ویژگی روش پیشنهادی از کارایی مناسبی برای متون دستنویس فارسی برخوردار است.