سرعت ورود فناوري هاي نوين به زندگي بشر امروزي بسيار زياد است و هر يك با امكانات جديد، گوشه اي از زندگي را تحت تاثير قرار مي دهند. اقتصاد، فرهنگ و سياست تحت تاثير ارتباطات و فناوري اطلاعات شكل جديدي به خود گرفته است. هنوز يك فناوري به مردم معرفي نشده است، فناوري ديگري به جامعه معرفي مي شود و مطبوعات در معرفي كاربرد ارتباطات و فناوري اطلاعات به جامعه نقش اساسي دارد. در اين تحقيق، نقش مطبوعات در توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته است. مهمترين مسئله تحقيق اين است كه: نقش مطبوعات در توسعه اين فناوري چيست و آيا مطبوعات ايران به نقش و رسالت خود در اين زمينه عمل مي كنند. انجام تحقيق حاضر به كمك روش تحليل محتوا صورت گرفت. براي اين منظور چهار روزنامه ايران، جام جم، دنياي اقتصاد و همشهري در سال هاي 1384 و 1388 با استفاده از دستورالعمل كدگذاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 1384 ) در چهار روزنامه ايران، جام جم، - بررسي يافته ها نشان مي دهد در دو سال مورد بررسي ( 1388 دنياي اقتصاد و همشهري مجموعاً 1752 مطلب ارتباطي چاپ شده بود كه از اين تعداد 396 مطلب يا 34/ 14 درصد در روزنامه جام جم، 612 مورد يا 9 / 22/6 درصد در روزنامه ايران، 252 مطلب با 4 درصد در روزنامه دنياي اقتصاد و 492 مطلب يا 28 درصد در روزنامه همشهري به چاپ رسيده است . در بين چهار روزنامه، روزنامه دنياي اقتصاد به مطالب ارتباطات و فناوري اطلاعات توجه بيشتري داشته است. براساس نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها مشخص شد: طي سالهاي مورد بررسي تعداد اخبار و مطالب مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات به نسبت ساير مطالب ناچيز است؛ و جالبتر اينكه عليرغم توسعة ارتباطات و كاربرد آن در سطح جامعه تعداد مطالب مرتبط در روزنامههاي مورد بررسي كه روزنامه هاي عمومي و مورد توجه همگان است كم شده است. اين در حالي است كه در چند سال گذشته تعداد روزنامههاي تخصصي اين حوزه افزايش يافته اما به نظر ميرسد با توجه به اينكه حوزة ارتباطات و فناوري اطلاعات يك حوزة عام است بايد نشريات عمومي توجه بيشتري به اين مهم داشته باشند. اين مطالعه نشان م يدهد در كل توجه رسان هها به مطالب ارتباطات و فناوري اطلاعات كم است و لذا ضروري است رسانه ها، رواب طعمومي ها و دست اندركاران حوزه مذكور با تجديد نظر در سياس تهاي كنوني بر نقش مطبوعات در اين بخش بيفزايند.
کد نوشتار : 203551