هدف از پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت‌های بازیابی اطلاعات در 10نرم‌افزار علوم اسلامی مرکز تحقیقات کامپیوتری نورتوسط کاربران بر اساس معیارهای ارزیابی استخراج شده از متون مرتبط فارسی و انگلیسی است. این پژوهش از طریق میدانی و با روش ارزیابانه و با استفاده از سیاهه وارسی (37 مولفه ) و پرسشنامه(107 سوال) وبا مشارکت200نفر از کاربران (136 مردو64 زن) در رشته های فقه،علوم قرآن وحدیث صورت گرفته است. 78/9% از کل افراد دارای تحصیلات حوزوی و 31/2% از شرکت‌کنندگان در این پژوهش را اساتید و اعضای هیئت علمی دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که وضعیت‌های بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارها در سطح پایین قرار دارد. برترین نرم‌افزارها از نظر بیشترین میزان استفاده عبارتند از: جامع‌التفاسیر(41%)، جامع فقه اهل البیت 2(25%)جامع‌الاحادیث(22/5%)، جامع فقه اهل‌البیت 1/2 (24%)و درایه‌النور(15%)می باشند..همچنین در بررسی نرم افزارها بااستفاده از سیاهه وارسی نرم افزار جامع فقه اهل البیت2با84/61%در رتبه اول ودرختواره فقه با28/84%در رتبه آخر قرار دارد.در بخش ارزیابی کاربران نیز جامع التفاسیربا امتیاز24/6ودرختواره فقه با امتیاز1/5به ترتیب در مرتبه اول وآخر قرار دارند. با استفاده ازآزمون مربع کا مشخص شد میان نگرش طلاب حوزوی و دانشگاهیان در استفاده از نرم‌افزارها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. میانگین کل وضعیت‌های بازیابی اطلاعات نیز در شاخص های چهارگانه بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای فقه و اصول، حدیث و قرآن با یکدیگر یکسان نیست.همچنین میانگین کل در بخش ارزیابی مهارت کاربران5/24 µ=و نیز بخش موافقت و عدم موافقت با تکنولوژی نرم‌افزارها 28/13 =µمی باشد که در مجموع درحد متوسط به بالا ارزیابی شد.از جمله ایرادات نرم افزارها از دید کاربران می توان به :کم بودن کتب اصولی ، عدم نصب در محیط مکینتاش،اشکال در جستجوهای عبارتی،وجود غلط های تایپی و...اشاره نمود. از جمله پیشنهادات این پژوهش بالا بردن قابلیت های پژوهشی نرم افزارها،برداشتن حساسیت به نوع تایپ کلمه ،اضافه کردن کتبی مانند جامع الاحادیث شیعه ،گنجاندن امکانات ریشه وایجاد فهرست موضوعی وکارشناسی شده برای نرم افزارهامی باشد. برای تحلیل داده ها از نرم‌افزار spss استفاده شده است.
کد نوشتار : 195382