در تحقیق حاضر به منظور گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق- در شهر اراک- و با هدف شناسایی، گونه‌‌های مختلف نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق و تغییر احتمالی نگرش آنان، نسبت به طلاق و علل احتمالی مرتبط با این تغییر نگرش، سوال های اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- نگرش زنان مطلقه به طلاق چند گونه است؟2- آیا نگرش زنان مطلقه به طلاق تغییر کرده است؟3- تغییر نگرش احتمالی زنان مطلقه به طلاق با چه عواملی می تواند مرتبط باشد؟. در جهت پاسخ گویی به این سوالات با استفاده از روش تحقیق کیفی و مصاحبه عمیق، که ابزاری مناسب جهت رسیدن به هدف مذکور را در اختیار ما می نهد، از میان جامعه آماری تحقیق، که زنان مطلقه شهر اراک بود، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و دسترسی آسان، و با توجه به اشباع نظری در مورد نمونه ها، با بیست تن از زنان مطلقه مصاحبه گردید. درتحقیق پیش‌رو ارتباط پایگاه اجتماعی، اشتغال، حمایت شبکه اجتماعی، عاملیت در امر طلاق، داشتن تجربه طلاق در اطرافیان و داشتن مسئولیت پرورش ونگهداری فرزند، با نگرش زنان مورد بررسی قرار گرفت و گونه شناسی سه گانه ای، بر پایه نگرش زنان مصاحبه شده حاصل گردید .درگونه مثبت- مثبت(+ +)، در قبل و بعد از طلاق نگرشی مثبت به طلاق وجود داشت. در گونه منفی- منفی(- - )، نیز در قبل و بعد از طلاق نگرش زنان ثابت و منفی به طلاق بود.تنها گونه ای که نگرش آنها تغییر یافته بود، گونه منفی- مثبت( - +)، بود که در قبل از طلاق نگرشی منفی و در بعد از آن نگرششان نسبت به طلاق مثبت گشته بود. گونه مثبت- مثبت، شامل آن دسته از زنانی می شد که خود فاعل در امر طلاق بوده و همچنین فرزند یا فرزندانی نداشته اند و در صورت داشتن فرزند توانسته بودند حضانت آنان را بر عهده بگیرند. همچنین از حمایت اجتماعی والدین خود در هنگام ازدواج و طلاق برخوردار بودند، آنان همچنین توانسته بودند با یافتن شغل از عهده مخارج خود بربیایند.مصاحبه شوندگان در گونه منفی- منفی، از طرف شوهر مجبور به طلاق شده و همچنین نگرانی مسئولیت فرزند،گاه به دلیل عدم حضانت آنان و گاه به دلیل عدم تامین مخارجشان، را متحمل بوده اند،آنان همچنین از حمایت اجتماعی کمی برخوردار بوده اند..در گونه منفی- مثبت، مصاحبه شوندگان با توجه به عدم توانایی ادامه زندگی زناشویی اقدم به درخواست طلاق کرده اند. و بعد از طلاق با توجه به آرامش روانی بیشتر و حمایت اطرافیان توانسته اند. شغل هایی بیابند.آنان همچنین توانسته اند مسئولیت فرزندشان را خود بر عهده گرفته و از آنان حمایت کنند.همچنین در میان مصاحبه شوندگان،گونهُ منفی- منفی، فشارهای هنجاری را بیش از سایر گروه ها تجربه کرده است.
کد نوشتار : 203406