با توجه به رقابتی شدن بازارها و لزوم عکس العمل سریع واحدهای بازرگانی جهت کسب بازار از یک سو و ضرورت کسب رضایت مشتریان در راستای بیشینه نمودن سود انتظاری از سوی دیگر، فناوری اطلاعات جهت تسریع و تسهیل امور به کار گرفته شد. بازاریابان جهت بررسی بازار و شناسایی بازار بهینه از روش های مختلفی استفاده می کنند. یکی از روش ها بکارگیری کاتالوگ هاست که با توجه به ظهور فناوری اطلاعات به کاتالوگ های الکترونیکی تبدیل شدند. این امر نقش بسیار عظیمی در امور بازاریابی داشته چرا که با استفاده از فناوری اطالاعات مرزها از بین رفته و بازرگانی خارجی بدون صرف زمان و هزینه هنگفت از طریق معماری کاتالوگ الکترونیکی انجام می شود. در این تحقیق با توجه به نقش عمده فناوری اطّلاعات در تجارت، در پی اولویت بندی عوامل تأثیرگذار در کاتالوگ های تحت وب برای صادرات بر مخاطبین بازار های بین المللی بوده ایم. کاربرد اصلی این کاتالوگ های تحت وب استفاده از آن در بازاریابی الکترونیکی است. هر شرکت صادراتی ابتدا باید محصولات دارای قابلیت برای صادرات را شناسایی می نمود. بنابراین، ابتدا بایدمحصولات مورد نظر جهت صادرات را انتخاب کرده و سپس آنهارا در کاتالوگ تحت وب نمایش می دادیم.هدف،ارایه یک ساختار الویت بندی برای عوامل تاثیرگذار در صادرات با کمک کاتالوگ تحت وب از نگاه مشتریان بین المللی بوده است. این مطالعه از طریق توزیع 110 پرسشنامه میان مدیران شرکت های صادراتی در استان مازندران برای سه دسته محصول کشاورزی، باغی و گلخانه ای صورت گرفت. آزمون های مربوط به تحلیل پرسشنامه و بررسی فرضیه های مطرح شده انجام و اولویت بندی عناصر موجود در کاتالوگ انجام شده است. پس از ارزیابی فرضیه ها در ارتباط با اثرگذاری عوامل روی کاتالوگ های تحت وب به کمک آزمون های آماری مربوط ،عوامل موثر شناسایی وسپس اولویت بندی شدند که بر اساس اولویت بندی انجام شده با استفاده از آزمون فریدمن،عوامل مربوط به قیمت،محصول،برند وطرح ومحتوا به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را از نظر تأثیر بر مخاطبین داشته اند.بنابراین با توجه نمودن به روش های بهینه سازی قیمت،فروش چندقیمتی در بازارهای مختلف،استفاده از تخفیف،در نظر گرفتن اشانتیون ها،رقابتی تر نمودن برند محصول،نمایش لینک مستقیم شرکت در کاتالوگ ووجود حالت پویا در سایت شرکت وسایر راهکارها می توان کاتالوگ تحت وب را جهت اثرگذاری بر مشتریان بهینه نمود.
کد نوشتار : 242116